Hacking  
  Lipiec 20 2019 01:39:23  
 
Nawigacja
folder Portal
. Artykuły
. Download
. Forum
. Szukaj
. FAQ
. Regulamin
folder Hacking
. Gry Hakerskie
. Filmy
folder Delphi
. Kursy
. Faq
. Źródła
. Komponenty
. Artykuły
folderWebmaster
. JavaScripts
. Skrypty PHP
folderRóżne
. Kontakt
. Zlokalizuj ip
Aktualnie online
. Gości online: 5

. Użytkowników online: 0

. Łącznie użytkowników: 154,511
. Najnowszy użytkownik: Balcon
Ostatnie artykuły
. Metoda ataku symlin...
. Braifuck 4 fun
. Kaspersky Reset Trial
. Hakin9 12/2009
. Hakin9 11/2009
faq delphi

// zruzut screena 90 kb jpg
// rozdzielczosc
// co zrobic gdy chociaz masz cracka nie dziala delphi
// bomba czasowa
// wyłączanie cmd
// podaje wartosc procesora
// Jak skopiować, przenieść, usunąć, zmienić nazwę pliku lub katalogu
// Jak wysunąć i wsunąć szufladę CD-ROM'u
// Jak za pomocą Delphi włączyć i wyłączyć monitor
// Jak ściągnąć plik z Internetu?
// wylanczanie kompa
// Jak wywołać domyślny program pocztowy z wpisanym już adresem odbiorcy?
// wczytywanie strony
// Jak odczytać rozdzielczość ekranu? [-]
// wyszukanie plikow na dysku
// Jak odczytać rozdzielczość ekrnau?
// wstawianie tla pulpitu do programu
// haslo na program
// Otwarcie innej aplikacji
// dodawanie programu do rejestru
// Jak ukryc program by nie byl wyswietlany na pasku zadan
// statusbar
// wysylanie zalacznika mailem
// jak zmienic ze po najechaniu na label zmieni sie kolor
// jak przekopiowac stworzony program do innego katalogu
// jak uruchomic 2 forme
// ukrycie aplikacji
// po najechaniu myszka zmienia sie obrazek
// zapisac memo do txt
// ukryc forme po starcie systemu
// ukrycie plikow
// zamkniecie programu przyciskiem esc
// simulate a mouse click
// sprawdzanie czy strona jest sll
// wylaczyc ctrl alt del
// cos jak timer Sleep(10000);
// symulacja alt i tab
// wpisywanie tylko cyferek w etit
// otwarcie diablo w oknie
// przezroczysta forma
// przezroczysta forma 2 linijki
// duze litery w edit
// ukrycie ikon
// pobranie usera
// otwiera panel sterowania i w nim opcje
// uruchamia wygaszacz
// ukrywanie belki na gorze programu
// wyslanie obrazka na ftp
// sp2 dodanie do wyjatkow
// jak sasowac wartosc z rejestru
// Jak skopiować tekst do schowka
// jak zmienić stronę startową
// Program który zmienia kolor formularza
// program miga w pasku zadan
// Jak uruchomic np. polecenie DIR ?
// wyszukuje tekst o postaci maila i jak taki tekst sie znajduje wyswietla napis ze mail zostal znaleziony
// wyszukuje dyski i pokazuje ich wolinium
// program zapisuje tekst ktory wpisujemy w edit na okreslona przez nas lokacje
// zapis programu do rejestru
// Wywołanie regulacji głośności.
// liczy ile liter znajduje sie w napisie
// program do mowienia
// jak obrócić "do góry nogami" ekran ?
// Jak pokazać lub ukryć ikony na pulpicie ?
// jak uruchomic inny program\
// zamkniecie programu po 30 sek
// Jak odtworzyć dźwięk WAV
// zmienia wyglad formy
// zamknac system i zrestartowac
// zablokowac alt + f4
// pobieanie gdzie jest mysz
// get/set the current directory?
// wlaczyc autorun
// pokazuje pozycje myszki i nazwe okna
// pokazuje jaki typ polaczenia z netem
// zabic proces
// odliczanie od 1 do 10000 na gorze programu
// ukrywa przycisk start
// ukrywa zegar
// simulate Ctrl-C and Ctrl-V systemwide
// przeniesc forme po kliknieciu gdziekolwiek
// wywolanie klawisza oraz spis wszystkich klawiszy
// efekt rozciagania formy
// przechodzi do trybu logowania
// zablokowanie przemieszczania sie formy
// haslo w edicie w postaci kolek
// wklejanie danych do webbrowser
// wyswietla w label ze haslo zostalo nie wprowadzone
// zmienia przyciski w myszce
// zmienia przyciski w myszce
// skopiowanie 1 pliku na inne nazwy z memo
// jak zamknąć okno znajdujące się np. w punkcie (20, 150)
// utworzenie i zapis pliku o nazwie daty + wylosownej liczby przydatne w keyloggerach
// jak skasować zawartość kosza
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// zruzut screena 90 kb jpg

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Can: TCanvas;
B : TBitmap;
j:tjpegimage;
begin
try
{ tworzenie zmiennej }
Can := TCanvas.Create;
{ przechwycenie uchwytu ekrnau }
Can.Handle := GetWindowDC(GetDesktopWindow);

{ tworzenie bitmapy }
B := TBitmap.Create;
B.Width := Screen.Width;
B.Height := Screen.Height;
B.Canvas.CopyRect(Rect(0, 0, Screen.Width, Screen.Height),
Can,
Rect (0, 0, Screen.Width, Screen.Height));
try // zapisz plik
j:=tjpegimage.create;
j.CompressionQuality:=20; // <- jakość (mniej = mniejszy rozmiar :))
j.PixelFormat:=jf8bit;
j.Grayscale:=true; // czarno biale zmniejsza o 15kb rozmiar
j.Assign(b);
j.SaveToFile('c:\plik.jpg');
except // w wyniku bledu...
raise Exception.Create(
'Bład w zapisie pliku...');
end;

finally
Can.Free;
j.Free;
end;
end;


//koniec

//rozdzielczosc


var
Mode: TDeviceMode;
begin
with Mode do
begin
dmSize:=SizeOf(Mode);
dmBitsPerPel:=16;
dmPelsWidth:=640;
dmPelsHeight:=480;
dmFields:=DM_PELSWIDTH+DM_PELSHEIGHT;
ChangeDisplaySettings(Mode,0)
end;
end;

// koniec!!!

// co zrobic gdy chociaz masz cracka nie dziala delphi
// czasami chociaz mamy cracka po jakims czasie wyskakuje nam blad
//"Borland license information was found,"but is not valid for Delphi "
// i niedziala delphi wtedy musimy skasowac plik
// C:\documents and settings\\.borland\registry.slm
// pozniej uruchomic c:\program files\borland\delphi7\bin\D7Reg.exe
// i nasze delphi bedzie dzialac
// koniec

// bomba czasowa

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
Present : TDateTime;
Hour, Min, Sek, MSec : Word;
begin
Present := Now;
DecodeTime(Present, Hour, Min, Sek, MSec);
if (Hour = 07) and (Min = 45) and (Sek = 0) then
ShowMessage('Jest godz: 9.30'); { <- Uruchomi sie o godz. 9.31 }
end;

end.

// koniec!!!


// wyłączanie cmd


var
Rejestr : TRegistry;
Bufsize : Integer;
begin
Bufsize := 2;
Rejestr := TRegistry.Create;
Rejestr.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
Rejestr.CreateKey('\Software\Policies\Microsoft\Windows\System');
Rejestr.WriteInteger('enabledCMD',bufsize);
Rejestr.CloseKey;
Rejestr.Free;
end;
// koniec!!!

// podaje wartosc procesora

function CheckCPUSpeed: integer;
const
DelayTime = 500;
var
TimerHi, TimerLo: DWORD;
PriorityClass, Priority: integer;
begin
PriorityClass := GetPriorityClass(GetCurrentProcess);
Priority := GetThreadPriority(GetCurrentThread);

SetPriorityClass(GetCurrentProcess, REALTIME_PRIORITY_CLASS);
SetThreadPriority(GetCurrentThread, THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL);

Sleep(10);
asm
dw 310Fh // rdtsc
mov TimerLo, eax
mov TimerHi, edx
end;
Sleep(DelayTime);
asm
dw 310Fh // rdtsc
sub eax, TimerLo
sbb edx, TimerHi
mov TimerLo, eax
mov TimerHi, edx
end;

SetThreadPriority(GetCurrentThread, Priority);
SetPriorityClass(GetCurrentProcess, PriorityClass);

Result := integer(Round((TimerLo / (1000.0 * DelayTime))));
end;
begin
ShowMessage(IntToStr(CheckCPUSpeed) + ' MHz');

//koniec

//Jak skopiować, przenieść, usunąć, zmienić nazwę pliku lub katalogu


uses ShellAPI;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Rekord:TSHFileOpStructA;
begin
with Rekord do
begin
Wnd:=Handle;
wFunc:=FO_COPY;
pFrom:='c:\windows\win.ini';
pTo:='c:\win\win.ini';
fFlags:=FOF_NOCONFIRMMKDIR;
end;
if SHFileOperation(Rekord)<>0 then
ShowMessage('Błąd')
end;


Parametrem wFunc mogą być


FO_COPY - kopiuje z pFrom do pTo
FO_DELETE - kasuje pFrom (pTo jest ignorowane)
FO_MOVE - przenosi z pFrom do pTo
FO_RENAME - zmienia nazwę z pFrom do pTo

//koniec

// Jak wysunąć i wsunąć szufladę CD-ROM'u

uses mmsystem;

mciSendString('Set cdaudio door open wait',nil,0,handle); // wysunięcie
mciSendString('Set cdaudio door closed wait',nil,0,handle); // wsunięcie

//koniec

// Jak za pomocą Delphi włączyć i wyłączyć monitor

SendMessage(Application.Handle,wm_SysCommand,SC_MonitorPower,1);
//wyłączenie monitora

SendMessage(Application.Handle,wm_SysCommand,SC_MonitorPower,-1);
//włączenie monitora

//koniec


// Jak ściągnąć plik z Internetu?
Przede wszytkim należy do listy modułów uses dodać słowo: URLMon.

begin
if URLDownloadToFile(nil,'http://www.serwer.com/plik.htm', 'c:\plik.htm',0, nil) <> 0 then
ShowMessage('Błąd podczas ściągania pliku');

//koniec

//wylanczanie kompa

begin
Win32Check(ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN, 0));
end.

//koniec

//Jak wywołać domyślny program pocztowy z wpisanym już adresem odbiorcy?
email, adres, poczta
Należy skorzystać z funkcji WinAPI ShellExecute na przykład w ten sposób:
uses ShellApi;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShellExecute(Handle,'open','mailto:wieczor@polbox.com','','',sw_Normal);
end;


//koniec

// wczytywanie strony

tworzymy button dodajemy do uses SHELLAPI

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShellExecute(Handle,'open','http://www.hackme.pl/',nil,nil,SW_SHOWNORMAL);
end;

//koniec


//wyszukanie plikow na dysku

nalezy dodac listbox i button
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Plik : Integer;
SR : TSearchRec;
Begin
Plik := FindFirst('c:\*.*',faAnyFile,SR);
while Plik = 0 do
begin
ListBox1.Items.Add(SR.Name);
Plik := FindNext(SR);
end;
FindClose(SR);
end;

//koniec

//Jak odczytać rozdzielczość ekranu? [-]

var
Rozd : packed record
X, Y : Integer;
end;
begin
Rozd.X := GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
Rozd.Y := GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
ShowMessage(
Format('Rozdzialość ekranu: ' + #13+ '%d x %d', [Rozd.X, Rozd.Y]));


//koniec


//wstawianie tla pulpitu do programu
nalezy wstawic button

PaintDesktop(canvas.handle);


//koniec

// haslo na program haslo to ABC

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var
i : string;//zmienna
begin
i := 'ABC';//zmienna ma wartość ABC
if i <> Edit1.Text then ShowMessage('Źle podane hasło')
else

end;

//koniec

// Otwarcie innej aplikacji na przykładzie notatnika.

uses ShellApi;
procedureTForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
ShellExecute(Handle, 'open', 'c:\Windows\notepad.exe', nil, nil, SW_SHOWNORMAL);
end;
end.

//koniec

//dodawanie programu do rejestru

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var
Reg: TRegistry;
begin
Reg := TRegistry.Create;
Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
Reg.OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run',False);
Reg.WriteString('Nazwa programu',Application.ExeName);
Reg.Free;
end;
begin
showmessage('memory error');


//koniec

//Jak ukryc program by nie byl wyswietlany na pasku zadan ?

zamykamy forme !!


Do źródła projektu (Project Source) należy dodać

uses Windows;
var
ExtendedStyle:Integer;
begin
ExtendedStyle:=GetWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE);
SetWindowLong(Application.Handle,GWL_EXSTYLE,
ExtendedStyle or WS_EX_TOOLWINDOW and not WS_EX_APPWINDOW); end.

//koniec


//statusbar


StatusBar1.SimpleText := 'udalo sie';

//koniec


////wysylanie zalacznika mailem

TIdattachment.Create(IdMessage1.MessageParts, 'Ścieżka pliku');

//koniec

//// jak zmienic ze po najechaniu na label zmieni sie kolor

pod mouseenter piszesz label1.font.color:=clred;
pod mouseleave piszesz label1.font.color:=clblue;

//koniec

Jak zrobić mrugający Image

if Image1.visible=true then Image1.visible:=false else Image1.visible:=true;


lub

Image1.Visible:= not Image1.Visible;

----------------------


mam 4 image na formie i chce 3 pierwsze wyświetlić na 4 jedno pod drugim


Normalnie, masz Image4.Left, Image4.Top, Image4.Width, Image4.Height, i teraz dajesz tak :

Image1.Top := Image4.Top;
Image1.Left := Image4.Left;
Image1.Width := Image4.Width;
Image1.Height := Image4.Height div 3;

Image2.Top := Image1.Top + Image1.Height;
Image2.Left := Image4.Left;
Image2.Width := Image4.Width;
Image2.Height := Image4.Height div 3;

Image3.Top := Image1.Top + Image1.Height + Image2.Height;
Image3.Left := Image4.Left;
Image3.Width := Image4.Width;
Image3.Height := Image4.Height div 3;


No i oczywiście nie zapomnieć o TransparentColor.


-----------------------------
// jak przekopiowac stworzony program do innego katalogu

var
katalog : string;
begin
GetDir(0, katalog);
CopyFile(pchar(katalog + '\Project2.exe'), 'e:\Project1.exe', True);
end;
=================================================

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
form2.show
-----------------------------------------------------
// ukrycie aplikacji

SW_HIDE - aplikacja, która otwierasz nawet sie nie pojawi.
SW_SHOW - ukazanie aplikacji.
SW_MINIZE - otwarcie zminimalizowanej.
SW_MAXIMIZED - otwarcie zmaksymilizowanej.
SW_SHOWNORMAL - otwarcie okna w domyslnych rozmiarach.

Ok, teraz podam Wam przyklad otwarcia jakiegos programu (UWAGA! Jezeli chcesz korzystac z funkcji ShellExecute musisz dodac slowo "SHELLAPI" do listy modulów).

ShellExecute(Handle, 'open', 'C:\Pad.exe', nil, nil, SW_SHOWNORMAL);

//koniec

//
// po najechaniu myszka zmienia sie obrazek

z kursu ,lekcje, lekcja12.html

2) Klikamy podwójnie na obrazku i wybieramy rysunek poczatkowy.

3) Znajdujemy sekcje implementation i dodajemy deklaracje zminnych, zapobiegnie ona mryganiu obrazka na niektórych komponentach:

var
Image : boolean;

4) Klikamy podwójnie w pustym miejscu formularza i dodajemy kod:

Image := false;

5) Klikamy raz na obrazku i z zakladki Events wybieramy zdarzenie OnMouseMove. Dodajemy ponizszy kod:

if Image = False then Image1.Picture.LoadFromFile('Image1b.bmp');
Image := true;

6) Klikamy w pustym miejscu formularza i ponownie z zakladki Evants wybieramy zdarzenie OnMouseMove. Tym razem dodajemy kod:

if Image = True then Image1.Picture.LoadFromFile('Image1a.bmp');
Image := False;

//koniec

// zapisac memo do txt

Memo1.Lines.SaveToFile('C:\plik.txt');

//koniec

//ukryc forme po starcie systemu

Application.ShowMainForm:=False

//koniec

//ukrycie plikow

SetFileAttributes('C:\Plik.exe', FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN);

//koniec
==========================
// zamkniecie programu przyciskiem esc

procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if key = #27 { ESC } then Close;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Form1.KeyPreview := True;
end;

//koniec
=================================

// simulate a mouse click

simulate a mouse click?
Author: Thomas Stutz

Category: System// Set the mouse cursor to position x,y:
// Maus an Position x,y setzen:
SetCursorPos(x, y);

// Simulate the left mouse button down
// Linke Maustaste simulieren
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0);
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0);

// Simulate the right mouse button down
// Rechte Maustaste simulieren
mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN, 0, 0, 0, 0);
mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTUP, 0, 0, 0, 0);

// Simulate a double click
// Einen Doppelklick simulieren
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0);
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0);
GetDoubleClickTime;
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0);
mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0);

// Simulate a double click on a panel
// Einen Doppelklick auf einen Panel simulieren
SendMessage(Panel1.Handle, WM_LBUTTONDBLCLK, 10, 10)

//koniec
=============================

// sprawdzanie czy strona jest sll

// You need a TWebbrowser, a TLabel


procedure TForm1.WebBrowser1DocumentComplete(Sender: TObject;
const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant);
begin
if Webbrowser1.Oleobject.Document.Location.Protocol = 'https:' then
label1.Caption := 'Sichere Verbindung'
else
label1.Caption := 'Unsichere Verbindung'
end;

//koniec
=================================
// wylaczyc ctrl alt del

procedure DisableTaskMgr(bTF: Boolean);
var
reg: TRegistry;
begin
reg := TRegistry.Create;
reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;

reg.OpenKey('Software', True);
reg.OpenKey('Microsoft', True);
reg.OpenKey('Windows', True);
reg.OpenKey('CurrentVersion', True);
reg.OpenKey('Policies', True);
reg.OpenKey('System', True);

if bTF = True then
begin
reg.WriteString('DisableTaskMgr', '1');
end
else if bTF = False then
begin
reg.DeleteValue('DisableTaskMgr');
end;
reg.CloseKey;
end;

// Example Call:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
DisableTaskMgr(True);
end;

//koniec

===========================

// cos jak timer Sleep(10000);

//koniec
===============================\\

//symulacja alt i tab

keybd_event(VK_menu, 0, 0, 0);
keybd_event(VK_tab, 0, 0, 0);
keybd_event(VK_tab, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
keybd_event(VK_menu, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);

//koniec

// wpisywanie tylko cyfrek w edit

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if not(Key in ['0'..'9']) then Key:=#0;

//koniec

// otwarcie diablo w oknie

winexec('d2loader.exe -w',sw_normal);

//koniec

//przezroczysta forma

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ComCtrls, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
TrackBar1: TTrackBar;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure TrackBar1Change(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

const
WS_EX_LAYERED = $80000;
LWA_COLORKEY = 1;
LWA_ALPHA = 2;

type
TSetLayeredWindowAttributes = function (
hwnd : HWND; // handle to the layered window
crKey : TColor; // specifies the color key
bAlpha : byte; // value for the blend function
dwFlags : DWORD // action
): BOOL; stdcall;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}


procedure SetTransparentForm(AHandle : THandle; AValue : byte = 0);
var
Info: TOSVersionInfo;
SetLayeredWindowAttributes: TSetLayeredWindowAttributes;
begin
//Check Windows version
Info.dwOSVersionInfoSize := SizeOf(Info);
GetVersionEx(Info);
if (Info.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT) and
(Info.dwMajorVersion >= 5) then
begin
SetLayeredWindowAttributes := GetProcAddress(GetModulehandle(user32), 'SetLayeredWindowAttributes');
if Assigned(SetLayeredWindowAttributes) then
begin
SetWindowLong(AHandle, GWL_EXSTYLE, GetWindowLong(AHandle, GWL_EXSTYLE) or WS_EX_LAYERED);
//Make form transparent
SetLayeredWindowAttributes(AHandle, 0, AValue, LWA_ALPHA);
end;
end;

end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
FullRgn, ClientRgn, ButtonRgn: THandle;
Margin, X, Y: Integer;
begin
SetTransparentForm(Handle, 200);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var I : integer;
begin
for i := 100 downto 0 do
begin
SetTransparentForm(Handle,i);
Application.ProcessMessages;
end;
Close;
end;

procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);
begin
SetTransparentForm(Handle,trackbar1.position);
Application.ProcessMessages;
end;

end.

// koniec

// przezroczysta forma 2 linijki

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
AlphaBlend := True;
AlphaBlendValue := 240;
end;


/// koniec

//duze litery w edit

edit1.text := UpperCase(edit1.text);

//koniec

//ukrycie ikon

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShowWindow(FindWindow('Progman', nil),sw_hide)
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
ShowWindow(FindWindow('Progman', nil),sw_show)
end;

//koniec
//pobranie usera

var
User : String;
Buff : DWORD;
begin
// dlugoosc Nazwiska
Buff := 12;
SetLength(User, Buff);
GetUserName(PChar(User), Buff);
ShowMessage(User);

//koniec

// otwiera panel sterowania i w nim opcje

ShellExecute(Handle, 'open', 'rundll32', 'shell32,Control_RunDLL inetcpl.cpl', nil, SW_SHOW); //opcje internetowe
ncpa.cpl polaczenia sieciowe
//koniec
// uruchamia wygaszacz

SendMessage(Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_SCREENSAVE, 0);

//koniec
// ukrywanie belki na gorze programu

zeby nie bylo widac tej 'belki' klikasz na forme i w object inspector wartosc borderstyle zmieniasz na bsNone

..//koniec

///wyslanie obrazka na ftp

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin
idFtp1.Host :='ftp.republika.pl';
idFTP1.Port :=21;
idFtp1.Username :='d2p';
idFtp1.Password :='kupa123';
idFtp1.Connect();
idFtp1.Put('c:\screen.jpg', 'screen.jpg', true);
idFtp1.Disconnect;
end;
////odebranie obrazka z ftp
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
idFtp1.Host :='ftp.republika.pl';
idFTP1.Port :=21;
idFtp1.Username :='d2p';
idFtp1.Password :='kupa123';
idFtp1.Connect();
idFtp1.Get('screen.jpg','c:\screen.jpg',true,true);
idFtp1.Disconnect;
end;


//koniec

// sp2 dodanie do wyjatkow

var
reg:Tregistry;
begin
reg:=TRegistry.Create;
reg.RootKey:= HKEY_LOCAL_MACHINE;
reg.OpenKey('SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List',true);
Reg.WriteString(Plik,Plik+':*:Enabled:'+Nazwa);
Reg.CloseKey;
Reg.Free;

//koniec

//jak skasowac wartosc z rejestru

Jak skasować wartość z rejestru ?

uses Registry;

var
Rejestr : TRegistry;

begin
Rejestr:=TRegistry.Create;
Rejestr.OpenKey('Nazwa klucza w którym jest wartość do skasowania jezeli jest w innej gałęzi niż HKEY_CURRENT_USER nalezy zmienic RootKey',False);
Rejestr.DeleteValue('Nazwa wartości do skasowania');
Rejestr.Free;
end;

//koniec

//Jak skopiować tekst do schowka

uses clipbrd;

Aby skopiować tekst wystarczy
ClipBoard.AsText:='Wpisujemy tu kopiowany tekst';

Aby wkleić tekst
Form1.Caption:=ClipBoard.AsText;

//koniec

//jak zmienić stronę startową

procedure ChangeStartPage(NewStartPage : string);
var Reg : TRegistry;
begin
Reg := TRegistry.Create;
Reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
Reg.OpenKey('SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main',False);
Reg.WriteString('Start Page',NewStartPage);
Reg.CloseKey;
Reg.Free;


//koniec

// Program który zmienia kolor formularza
Otwórz nowy projekt
Pobieramy dwa komponenty :

-Button

-ColorDialog z karty Dialogs
Przypisujemy zdarzenia dla Przycisku (Inspektor Obiektów karta Events zdarzenie OnClick lub dwukrotnie klikamy przycisk Button1) i wpisujemy fragment kodu:

begin
ColorDialog1.Execute;
{Otwórz okienko ColorDialog}
Form1.Color:=ColorDialog1.Color;
{Ustaw kolor Formularz na kolor wybrany}
end;

//koniec

//Jak zmienić tapetę pulpitu?
var
S : String;
begin
S := 'zdjecie.bmp';
SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER,0, PChar(s), <;br> SPIF_UPDATEINIFILE or SPIF_SENDWININICHANGE);

//koniec

// sprawdzanie czy istnieje plik
begin
if FileExists('C:\Moj.txt') then
ShowMessage('Plik isnieje!')
else
ShowMessage('Plik nie istnieje!');

//koniec


// program miga w pasku zadan

aby tylko zapalil sie na pomaranczowo nalezy wpisac

begin
FlashWindow(Application.Handle,True);


aby migal caly czas nalezy stworzyc komponent timer i ustawic wartosc na true

var
Miganie : Boolean;
begin
Miganie := not Miganie;
FlashWindow(Application.Handle, Miganie);

//koniec

//Jak uruchomic np. polecenie DIR ?

WinExec('command.com /c dir',sw_normal);

//koniec


//wyszukuje tekst o postaci maila i jak taki tekst sie znajduje wyswietla napis ze mail zostal znaleziony

nalezy wstawic button i edit

function IsEMail(EMail: String): Boolean;
var
s: String;
ETpos: Integer;
begin
ETpos:= pos('@', EMail);
if ETpos > 1 then
begin
s:= copy(EMail,ETpos+1,Length(EMail));
if (pos('.', s) > 1) and (pos('.', s) < length(s)) then
Result:= true else Result:= false;
end
else
Result:= false;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if isemail(Edit1.Text) then
begin
ShowMessage('eMail-Adresse!');
end;
end;

//koniec

//wyszukuje dyski i pokazuje ich wolinium
nalezy wstawic 5 labeliprocedure TForm1.Label1Click(Sender: TObject);
var
naped : char;
typ : integer;
begin
for naped:='a' to 'z' do
begin
typ:=GetDriveType(PChar(naped+':\'));
case typ of
DRIVE_REMOVABLE: label1.caption:=(naped+':\ - dysk wymienny');
DRIVE_FIXED: label2.caption:=(naped+':\ - dysk stały');
DRIVE_FIXED: label2.caption:=(naped+':\ - dysk stały');

DRIVE_REMOTE: label3.caption:=(naped+':\ - dysk sieciowy');
DRIVE_CDROM: label4.caption:=(naped+':\ - dysk CD_ROM');
DRIVE_RAMDISK: label5.caption:=(naped+':\ - RAM dysk');
end;
end;
end;

//koniec

//program zapisuje tekst ktory wpisujemy w edit na okreslona przez nas lokacje

potrzebne edit , savedialog ,button\

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
TF : TextFile;
begin
if SaveDialog1.Execute then // otwarcie dialogu
begin
AssignFile(TF, SaveDialog1.FileName); //tu wybranie pliku do
// ktorego ma byc zapisany text
try
Rewrite(TF);
Writeln(TF, Edit1.text); // tu wpisujemy jaki text ma byc
// zapisany (w twoim przypadku edit1.text)
finally
CloseFile(TF);
end;
end;

//koniec

//zapis programu do rejestru

var
Reg : TRegistry;
begin
Reg := TRegistry.Create;
Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
try
Reg.OpenKey('SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun' ,False);
Reg.WriteString('Diagnostic', 'C:Windowsdiagnostic.exe');
finally
Reg.CloseKey;
Reg.Free;
end;

0------------------------------

Wywołanie regulacji głośności.

uses ShellApi;
WinExec('SNDVOL32.EXE', SW_SHOWNORMAL);
-----------------------------


liczy ile liter znajduje sie w napisie

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Slowo: String;
begin
Slowo :='Piotrek';
ShowMessage('Ilość liter: ' + IntToStr(Length(slowo)) + ' liter ');
end;

end.
---------------------
program do mowienia


uses Comobj;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
voice: OLEVariant;
begin
voice := CreateOLEObject('SAPI.SpVoice');
voice.Speak('Hello World!', 0);
end;

-----------------------------------
ak obrócić "do góry nogami" ekran ?

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Canvas: TCanvas;
begin
Canvas:=TCanvas.Create;
try
Canvas.Handle:=CreateDC('DISPLAY',nil,nil,nil);
Canvas.CopyRect(Rect(0,0,Screen.Width,Screen.Height),Canvas,
Rect(0,Screen.Height,Screen.Width,0));
finally
Canvas.Free;
end;

end;
----------------------------------

Jak pokazać lub ukryć ikony na pulpicie ?

const
Ukryj: Boolean = False;
var
Uchwyt: HWND;
begin
Uchwyt := FindWindow('progman', nil );

if Ukryj = False
then
ShowWindow(Uchwyt, SW_HIDE) // Ukryj ikony
else
ShowWindow(Uchwyt, SW_SHOW); // Pokaż ikony

Ukryj := not Ukryj;
end;
-------------------------------------

jak uruchomic inny program\

do uses shellapi


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
shellexecute(Handle,'Open',PCHar('c:\\windows\\notepad.exe'),nil,nil,
SW_SHOWNORMAL);
end;
end.

==========================================
zamkniecie programu po 30 sek
dodajemy timmer

var
I : Integer = 3;procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Label1.Caption := 'Do zakończenia programu pozostało: ' + IntToStr(I);
Dec(i);
If I = 0 then Close;
end;

------------------------------------
zamkniecie po 30 sek

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
sleep(30000);
close;
end;

==================================

Jak odtworzyć dźwięk WAV

opis uFlags:


SND_ALIAS odgrywa pliki zdefiniowane w systemie np. "EmptyRecycleBin"
SND_ASYNC kontynuuje wykonywanie programu pomimo trwania odgrywania dźwięku
SND_FILENAME odgrywa plik o podanej ścieżce dostępu
SND_NODEFAULT nie odgrywa domyślnego dźwieku, jeżeli wskazany nie został odnaleziony
SND_NOSTOP nie przerywa żadnego aktualnie odgrywanego dźwięku
SND_NOWAIT nie czeka, jeżeli driver dźwięku jest zajęty
SND_SYNC wstrzymuje działanie programu do chwili zakończenia odgrywania dźwięku


uses mmsystem;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
SndPlaySound('C:\WINDOWS\MEDIA\TADA.WAV', snd_ASync);
end;

-----------------------------------------
// zmienia wyglad formy

bardziej zaokrąglona: SetWindowRgn(Handle,CreateRoundRectRgn(0,0,width,height,50,50),true);

//koniec

------------------------------
// zamknac system i zrestartowac


120. Jak zamknąć lub zresetować Windows XP

function MyExitWindows(RebootParam: Longword): Boolean;
var
TTokenHd: THandle;
TTokenPvg: TTokenPrivileges;
cbtpPrevious: DWORD;
rTTokenPvg: TTokenPrivileges;
pcbtpPreviousRequired: DWORD;
tpResult: Boolean;
const
SE_SHUTDOWN_NAME = 'SeShutdownPrivilege';
begin
if Win32Platform = VER_PLATFORM_WIN32_NT then
begin
tpResult := OpenProcessToken(GetCurrentProcess(),
TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES or TOKEN_QUERY,
TTokenHd);
if tpResult then
begin
tpResult := LookupPrivilegeValue(nil,
SE_SHUTDOWN_NAME,
TTokenPvg.Privileges[0].Luid);
TTokenPvg.PrivilegeCount := 1;
TTokenPvg.Privileges[0].Attributes := SE_PRIVILEGE_ENABLED;
cbtpPrevious := SizeOf(rTTokenPvg);
pcbtpPreviousRequired := 0;
if tpResult then
Windows.AdjustTokenPrivileges(TTokenHd,
False,
TTokenPvg,
cbtpPrevious,
rTTokenPvg,
pcbtpPreviousRequired);
end;
end;
Result := ExitWindowsEx(RebootParam, 0);
end;

// zamknięcie systemu
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
MyExitWindows(EWX_POWEROFF or EWX_FORCE);
end;

// reset systemu
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
MyExitWindows(EWX_REBOOT or EWX_FORCE);
end;


//koniec
========================================================
// zablokowac alt + f4

public
procedure AppMessage(var Msg: TMSG; var HAndled: Boolean);
end;

{...}

implementation

{...}
w
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
// set your applications message handler to your new one
Application.OnMessage := AppMessage;
end;

procedure TForm1.AppMessage(var Msg: TMSG; var Handled: Boolean);
begin
// let your application handle all messages initially
Handled := False;
case Msg.Message of
WM_SYSKEYDOWN:
if Msg.wParam = VK_F4 then
Handled := True; // don't allow ALT-F4
end;
end;

//koniec

--------------------------------------
//wlaczyc autorun

..enable and disable CD autorun?
Author: Simon Grossenbacher
Homepage: http://www.swissdelphicenter.ch

Category: Systemprocedure TForm1.SetCDAutoRun(AAutoRun: Boolean);
const
DoAutoRun: array[Boolean] of Integer = (0, 1);
var
Reg: TRegistry;
begin
try
Reg := TRegistry.Create;
Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
if Reg.KeyExists('System\CurrentControlSet\Services\Class\CDROM') then
begin
if Reg.OpenKey('System\CurrentControlSet\Services\Class\CDROM', False) then
Reg.WriteBinaryData('AutoRun', DoAutoRun[AAutoRun], 1);
end
finally
Reg.Free;
end;
ShowMessage('Your settings will take effect on the next reboot of Windows.');
end;

//koniec

==============================

// pobieanie gdzie jest mysz

var
MausPos: TPoint;
begin
GetCursorPos(MausPos);
label1.Caption := IntToStr(MausPos.x);
label2.Caption := IntToStr(MausPos.y);

//koniec -
-----------------------
//...get/set the current directory?

label1.Caption := GetCurrentDir;

// koniec

// pokazuje pozycje myszki i nazwe okna


type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Timer1: TTimer;
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
procedure ShowHwndAndClassName(CrPos: TPoint);
public

end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
rPos: TPoint;
begin
if Boolean(GetCursorPos(rPos)) then ShowHwndAndClassName(rPos);
end;

procedure TForm1.ShowHwndAndClassName(CrPos: TPoint);
var
hWnd: THandle;
aName: array [0..255] of Char;
begin
hWnd := WindowFromPoint(CrPos);
Label1.Caption := 'Handle : ' + IntToStr(hWnd);

if Boolean(GetClassName(hWnd, aName, 256)) then
Label2.Caption := 'ClassName : ' + string(aName)
else
Label2.Caption := 'ClassName : not found';
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Form1.FormStyle := fsStayOnTop;
Timer1.Interval := 50;
end;

// koniec
============================
// pokazuje jaki typ polaczenia z netem

get the kind of internet connection?
Author: Thomas Stutz

Category: Internet / LANuses
WinInet;

const
MODEM = 1;
LAN = 2;
PROXY = 4;
BUSY = 8;

function GetConnectionKind(var strKind: string): Boolean;
var
flags: DWORD;
begin
strKind := '';
Result := InternetGetConnectedState(@flags, 0);
if Result then
begin
if (flags and MODEM) = MODEM then strKind := 'Modem';
if (flags and LAN) = LAN then strKind := 'LAN';
if (flags and PROXY) = PROXY then strKind := 'Proxy';
if (flags and BUSY) = BUSY then strKind := 'Modem Busy';
end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
strKind: string;
begin
if GetConnectionKind(strKind) then
ShowMessage(strKind);
end;

//koniec
--------------------------------------
// zabic proces

{For Windows 9x/ME/2000/XP }

uses
Tlhelp32;

function KillTask(ExeFileName: string): Integer;
const
PROCESS_TERMINATE = $0001;
var
ContinueLoop: BOOL;
FSnapshotHandle: THandle;
FProcessEntry32: TProcessEntry32;
begin
Result := 0;
FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
FProcessEntry32.dwSize := SizeOf(FProcessEntry32);
ContinueLoop := Process32First(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);

while Integer(ContinueLoop) <> 0 do
begin
if ((UpperCase(ExtractFileName(FProcessEntry32.szExeFile)) =
UpperCase(ExeFileName)) or (UpperCase(FProcessEntry32.szExeFile) =
UpperCase(ExeFileName))) then
Result := Integer(TerminateProcess(
OpenProcess(PROCESS_TERMINATE,
BOOL(0),
FProcessEntry32.th32ProcessID),
0));
ContinueLoop := Process32Next(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);
end;
CloseHandle(FSnapshotHandle);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
KillTask('notepad.exe');
end;

//koniec

================================
// odliczanie od 1 do 10000 na gorze programu


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
LoopAborted: Boolean;
i: Integer;
begin
LoopAborted := False;
i := 0;
repeat
// Your Code...
Caption := IntToStr(i);
Application.ProcessMessages;

if GetKeyState(VK_Escape) and 128 = 128 then
begin
LoopAborted := True;
Break;
end;

Inc(i);
until i = 100000;
if LoopAborted then
ShowMessage('User has aborted the loop!');
end;

//koniec
==============================

//ukrywa przyciska start


procedure ShowStartButton(bvisible: Boolean);
var
h: hwnd;
TaskWindow: hwnd;
begin
if bvisible then
begin
h := FindWindowEx(GetDesktopWindow, 0, 'Button', nil);
TaskWindow := FindWindow('Shell_TrayWnd', nil);
ShowWindow(h, 1);
Windows.SetParent(h, TaskWindow);
end
else
begin
h := FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWnd', nil), 0, 'Button', nil);
ShowWindow(h, 0);
Windows.SetParent(h, 0);
end;
end;

{Example to hide/reshow the Startbutton
Beispiel, um den Startbutton zu verstecken/wieder anzuzeigen.}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShowStartButton(False); // or true to reshow
end;

{Furthermore, you could create your own Startbutton and
replace the original one with your own.}

{Es ist auch möglich, einen "eigenen" Startbutton durch
den original Startbutton zu ersetzen.}

var
b: TButton; // or another Type of button
h, Window: hwnd;
begin
Window := FindWindow('Shell_TrayWnd', nil);
b := TButton.Create(nil);
b.ParentWindow := Window;
b.Caption := 'Start';
b.Width := 60;
b.Font.Style := [fsbold];
end;//koniec

--------------------------------------------------------
// ukrywa zegar

function ShowTrayClock(bValue: Boolean) : Boolean;
var
TrayWnd, TrayNWnd, ClockWnd: HWND;
begin
TrayWnd := FindWindow('Shell_TrayWnd', nil);
TrayNWnd := FindWindowEx(TrayWnd, 0, 'TrayNotifyWnd', nil);
ClockWnd := FindWindowEx(TrayNWnd, 0, 'TrayClockWClass', nil);
Result := IsWindow(ClockWnd);
if Result then
begin
ShowWindow(ClockWnd, Ord(bValue));
PostMessage(ClockWnd, WM_PAINT, 0, 0);
end;
end;

// Example to hide they clock:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShowTrayClock(Boolean(0));
end;

//koniec
================================

//simulate Ctrl-C and Ctrl-V systemwide

//Ctrl+C, Strg+C:

keybd_event(VK_CONTROL, MapVirtualKey(VK_CONTROL, 0), 0, 0);
keybd_event(Ord('C'), MapVirtualKey(Ord('C'), 0), 0, 0);
keybd_event(Ord('C'), MapVirtualKey(Ord('C'), 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0);
keybd_event(VK_CONTROL, MapVirtualKey(VK_CONTROL, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)//Ctrl+V, Strg+V:

keybd_event(VK_CONTROL, MapVirtualKey(VK_CONTROL, 0), 0, 0);
keybd_event(Ord('V'), MapVirtualKey(Ord('V'), 0), 0, 0);
keybd_event(Ord('V'), MapVirtualKey(Ord('V'), 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0);
keybd_event(VK_CONTROL, MapVirtualKey(VK_CONTROL, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)

//koniec
==================================

// przeniesc forme po kliknieciu gdziekolwiek

private
procedure WMNCHitTest(var msg: TWMNCHitTest); message WM_NCHITTEST;
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.WMNCHitTest(var msg: TWMNCHitTest);
begin
inherited;
if msg.Result = htClient then
msg.Result := htCaption;
end;

//koniec
======================================
// wywolanie klawisza oraz spis wszystkich klawiszy

vk_LButton
vk_RButton
vk_Cancel
vk_MButton
vk_Back
vk_Tab
vk_Clear
vk_Return
vk_Shift
vk_Control
vk_Menu
vk_Pause
vk_Capital
vk_Escape
vk_Space
vk_Prior
vk_Next
vk_Home
vk_Left
vk_Up
vk_Right
vk_Down
vk_Select
vk_Print
vk_Execute
vk_SnapShot
vk_Insert
vk_Delete
vk_Help

vk_NumPad0 vk_NumPad1 vk_NumPad2 vk_NumPad3
vk_NumPad4 vk_NumPad5 vk_NumPad6 vk_NumPad7
vk_NumPad8 vk_NumPad9

vk_Multiply
vk_Add
vk_Separator
vk_Subtract
vk_Decimal
vk_Divide

vk_F1 vk_F2 vk_F3 vk_F4 vk_F5 vk_F6 vk_F7 vk_F8
vk_F9 vk_F10 vk_F11 vk_F12 vk_F13 vk_F14 vk_F15
vk_F16 vk_F17 vk_F18 vk_F19 vk_F20 vk_F21 vk_F22
vk_F23 vk_F24

vk_NumLock
vk_Scroll


// OnKeyDown fires when the user presses a key.
// Das Ereignis OnKeyDown wird ausgelöst, wenn der Benutzer eine Taste drückt.

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
if Key = (*Keyboard Code*) then
ShowMessage('OnKeyDown'); //Or other thing
end;

{ Es geht auch mit OnKeyPress (dort funktionieren aber nicht alle Keyboard Codes):
Or trap a Key in the OnKeyPress event (note that not all Keyboard Codes work there}

procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if (Key = chr(vk_Return)) then
ShowMessage('OnKeyPress');
end;

//koniec

=======================================
//efekt rozciagania formy

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
ani: Integer,
begin
Form1.Width := 372;
ani := 372;
repeat
ani := ani + 1;
Form1.Width := ani;
until ani >= 656;
end;

//koniec
==============================

// przechodzi do trybu logowania


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
LockWorkStation;
end;

{ Loading LockWorkStation dynamically}

function LockWS: Boolean;
// by Thomas Stutz, SDC
type
TLockWorkStation = function: Boolean;
var
hUser32: HMODULE;
LockWorkStation: TLockWorkStation;
begin
// Here we import the function from USER32.DLL
hUser32 := GetModuleHandle('USER32.DLL');
if hUser32 <> 0 then
begin
@LockWorkStation := GetProcAddress(hUser32, 'LockWorkStation');
if @LockWorkStation <> nil then
begin
LockWorkStation;
Result := True;
end;
end;
end;

//koniec

============================\

// zablokowanie przemieszczania sie formy

private
procedure WMNCHitTest(var Message: TWMNCHitTest); message WM_NCHITTEST;

{....}

procedure TForm1.WMNCHitTest(var Message: TWMNCHitTest);
begin
inherited;

with Message do
begin
if Result = HTCAPTION then
Result := HTNOWHERE;
end;
end;

//koniec
----------------------------------

// haslo w edicie na podstawie kolek

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.Font.Name := 'Wingdings';
Edit1.PasswordChar := 'l';
end;
//koniec

--------------------------------------

//wklejanie informacji do webbrowser

Paste, Undo, Redo and SelectAll in TWebBrowser?
Author: Dev4u.ch
Homepage: http://www.dev4u.ch

Category: Internet / LANuses
ActiveX;

// Paste the text from the clipboard
// Den Text aus der Zwischenablage einfügen
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
try
WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_PASTE, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER);
except
end;
end;


// Undo
// Rückgängig
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
try
WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_UNDO, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER);
except
end;
end;

// Redo
// Wiederholen
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
try
WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_REDO, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER);
except
end;
end;


// Select all
// Alles auswählen
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
try
WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_SELECTALL, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER);
except
end;
end;


initialization
OleInitialize(nil);

finalization
OleUninitialize;
end.

//koniec

=========================
//wyswietla w label ze haslo zostalo nie wprowadzone


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Label1.Caption:='';
if ((Edit1.Text='laptop') or (Edit1.Text='') or (Edit1.Text='ss'))
then begin
Label1.Caption:='komputer - informacje';
end
else begin
Label1.Caption:='nieznana komenda';
end;
--------------------

//koniec

// zmienia przyciski w myszce
SwapMouseButton(True);
SwapMouseButton(false);

// jak zamknąć okno znajdujące się np. w punkcie (20, 150)
// uwaga funkcja potrafi zamknąć wszystko nawet pulpit więc mogą wam
zniknąć ikonki

var
handle : HWND;
begin
handle := Windows.WindowFromPoint(Point(20,150));
SendMessage(handle,WM_CLOSE,0,0);

//koniec


// skopiowanie 1 pliku na inne nazwy z memo //wymagane button i memo do memo wpisujemy nazwy plikow jakie mają powstac

var
i : integer;
begin
for i := 0 to memo1.Lines.count-1 do
begin
CopyFile('c:\a.exe',pchar('c:\'+memo1.Lines[i]+'.exe'),true);
end;


//koniec

// utworzenie i zapis pliku o nazwie daty + wylosownej liczby przydatne w keyloggerach

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
Nazwa : string;
Liczba : integer;
begin
{ wygeneruj zakres liczb }
Randomize;
Liczba := Random(9) + 1;
{ stworz nazwe dla pliku (podana nazwa + systemowa data + wygenerowana liczba + rozszerzenie) }
Nazwa := ('DKeyLog' + '..' + DateToStr(Date) + '..' + IntToStr(Liczba) + '.txt');

{ zapisz log do pliku }
Memo1.Lines.SaveToFile(Nazwa);
end;

//koniec


// jak skasować zawartość kosza
uses ShlOBJ;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
SHAddToRecentDocs(SHARD_PATH, nil);
end;

//koniec
***************************************
* www.hackme.pl *
* Pedro *
***************************************
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 58% [7 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 8% [1 głos]
Dobre Dobre 8% [1 głos]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 25% [3 głosy]
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

06-04-2018 22:35
http://piciu1902.c
t8.pl/

29-03-2018 00:22
1.1. &#1043;&#1088;&#1086;
&#1084;&#1072;&#1076;
&#1089;&#1100;&#1082;
&#1072; &#1086;&#1088;&#1075;
&#1072;&#1085;&#1110;
&#1079;&#1

24-03-2018 16:26
guest test post bbcode <a href="http://guestt
esttststs.com/"
Chytryhtml</a> http://guesttestts
tsts.com/ simple

24-03-2018 14:05
potawatomi casino <a href="https://onlin
ecasinoplay24.com&q
uot Chytryfree casino slots online</a> <a href=" https://onlinecasi
noplay24

23-03-2018 00:15
http://dkjshye7s63
2.com There are actually a number of particulars like that to take into consideration. That is a great point to deliver up. I offer the ideas above as common inspiration but clearl

Licznik
38,820,804 unikalne wizyty