Hacking  
  Lipiec 20 2019 01:32:03  
 
Nawigacja
folder Portal
. Artykuły
. Download
. Forum
. Szukaj
. FAQ
. Regulamin
folder Hacking
. Gry Hakerskie
. Filmy
folder Delphi
. Kursy
. Faq
. Źródła
. Komponenty
. Artykuły
folderWebmaster
. JavaScripts
. Skrypty PHP
folderRóżne
. Kontakt
. Zlokalizuj ip
Aktualnie online
. Gości online: 5

. Użytkowników online: 0

. Łącznie użytkowników: 154,511
. Najnowszy użytkownik: Balcon
Ostatnie artykuły
. Metoda ataku symlin...
. Braifuck 4 fun
. Kaspersky Reset Trial
. Hakin9 12/2009
. Hakin9 11/2009
faq z uw-team
1. Jak zamknac system, uruchomic ponownie Windows lub komputer
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ExitWindowsEx(funkcja,0);
end;
Jako funkcji mozemy uzyc jedna z piecu dostepnych opcji:
EWX_FORCE - wyjscie bez pytania
EWX_LOGOFF - wylogowanie
EWX_POWEROFF - wylaczenie komputera
EWX_REBOOT - restat
EWX_SHUTDOWN - stan oszczednosci
2. Jak wylaczyc skróty Windows'a CTRL+ALT+DEL CTRL+ESC ALT+TAB i.t.d.
Aby to zrobic zasymulujemy uruchomienie wygaszacza ekranu, tak aby oszukac Windows. Nie dziala na Windows NT.
var wartosc:longbool;
begin
SystemParametersInfo(97,Word(True),@wartosc,0); //Wlacza blokade
end;
begin
SystemParametersInfo(97,Word(False),@wartosc,0); //Wylacza blokade
end;
3. Jak zmienic polozenie przycisku Start - Windows'a
var Uchwyt: THandle;
begin
Uchwyt := FindWindow(PChar('Shell_TrayWnd'), nil);
SetWindowPos(Uchwyt, HWND_TOPMOST, 200, 200, 60, 10,SWP_NOSENDCHANGING or SWP_FRAMECHANGED);
end;
4. Jak pobrac nazwy wszystkich czionek dostepnych w systemie
function Fonty(var LogFont: TLogFont; var TextMetric: TTextMetric; FontType: Integer; Data: Pointer): Integer; stdcall;
begin
Form1.Memo1.Lines.Append(LogFont.lfFaceName);
Result := 1;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var DC:HDC;
begin
DC:=GetDC(0);
EnumFonts(DC,nil,@Fonty,nil);
end;
5. Jak zrobic liste otwartych okien w systemie
Na formie nalezy dodac komponent Memo oraz Button
function EnumChildProc(uchwyt:Hwnd;P:pointer):boolean;stdcall;
var
winname,cname:array[0..144]of char;
begin
result:=true;
getwindowtext(uchwyt,winname,144);
getclassname(uchwyt,cname,144);
Form1.Memo1.Lines.Append('POTOMEK: TEXT:'+strpas(winname)+' KLASA: '+strpas(cname)+' '+IntToStr(uchwyt));
end;
function EnumWindowProc(uchwyt:HWnd;P:Pointer):boolean;stdcall;
var
winname,cname:array[0..144]of char;
begin
result:=true;
getwindowtext(uchwyt,winname,144);
getclassname(uchwyt,cname,144);
Form1.Memo1.Lines.Append('OKNO: TEXT:'+strpas(winname)+' KLASA: '+strpas(cname)+' '+IntToStr(uchwyt));
enumchildwindows(uchwyt,@enumchildproc,0);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
begin
EnumWindows(@enumwindowproc,0);
end;
6. Jak zrobic liste plików znajdujacych sie w pamieci
uses TLHelp32;
function ListaPlikow:TStringList;
var
Uchwyt : tHandle;
Proces : tProcessEntry32;
begin
Uchwyt:=CreateToolHelp32SnapShot(TH32CS_SNAPALL,0);
Proces.dwSize:=SizeOf(Proces);
Result:=TStringList.Create;
if Integer(Process32First(Uchwyt,Proces))<>0 then
repeat
Result.Append(IntToStr(Proces.th32ProcessID)+': '+Proces.szExeFile);
until Integer(Process32Next(Uchwyt,Proces))=0;
closehandle(Uchwyt);
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
ListBox1.Items:=ListaPlikow;
end;
Do Formy nalezy dodac komponent ListBox. Pierwsza kolumna to ProcessId, a druga to nazwa pliku
7. Jak zabic dowolny proces w systemie
function ZabijProces(ProcessId:Integer):Boolean;
var
Uchwyt:tHandle;
begin
Uchwyt:=OpenProcess(PROCESS_TERMINATE,bool(0),ProcessId);
if TerminateProcess(Uchwyt,0) then result:=true else result:=false;
CloseHandle(Uchwyt);
end;
8. Jak zawiesic system
uses ShellApi;
ShellExecute(Handle,'open','rundll32','krnl386.exe,exitkernel',nil,SW_SHOWNORMAL);
//lub
ShellExecute(Handle,'open','rundll32','user,disableoemlayer',nil,SW_SHOWNORMAL);
9. Jak pobrac ProcessID znajac uchwt
var Proces:Integer;
GetWindowThreadProcessId(Handle, @proces);
10. Jak ukryc dzialanie programu w systemie
Oto prosta fukncji, która ukryje nasz program:
function registerserviceprocess(pid,blah:longint):boolean;
stdcall; external 'kernel32.dll' name 'RegisterServiceProcess';
pocedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
registerserviceprocess(0,1);
end;
11. Jak ukryc program by nie byl wyswietlany na pasku zadan ?
uses Windows;
var
ExtendedStyle:Integer;
begin
ExtendedStyle:=GetWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE);
SetWindowLong(Application.Handle,GWL_EXSTYLE,
ExtendedStyle or WS_EX_TOOLWINDOW and not WS_EX_APPWINDOW);
end;
12. Jak rozpoznac wersje systemu operacyjnego ?
var
OS:TOsVersionInfo;
begin
OS.dwOSVersionInfoSize:=SizeOf(os);
GetVersionEx(os);
case os.dwPlatformId of
VER_PLATFORM_WIN32s: Form1.Caption:='WIN 3.1';
VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS: Form1.Caption:='WIN 95\98';
VER_PLATFORM_WIN32_NT: Form1.Caption:='WIN NT';
end;
end;
13. Jak uzyskac informacje o pamieci ?
var MS:TMemoryStatus;
begin
MS.dwLength:=sizeof(ms);
GlobalMemoryStatus(ms);
with ms,listbox1.items do begin
add('Pamiec uzywana : '+inttostr(dwMemoryLoad)+' %');
add('Calkowita pamiec fizyczna : '+inttostr(dwToTalPhys)+' bajtów');
add('Wolna pamiec fizyczna : '+inttostr(dwAvailPhys)+' bajtów');
add('Calkowita pamiec stronicowana : '+inttostr(dwTotalPageFile)+' bajtów');
add('Wolna pamiec stronicowana : '+inttostr(dwAvailPageFile)+' bajtów');
add('Calkowita pamiec wirtualna : '+inttostr(dwTotalVirtual)+' bajtów');
add('Wolna pamiec wirtualna : '+inttostr(dwAvailVirtual)+' bajtów');
end;
end;
14. Jak uzyskac informacje o katalogach : Windows'a, systemu i obecnego ?
Dodaj komponent TListBox do formy
var
Sciezka:array[0..MAX_PATH] of char;
begin
GetWindowsDirectory(Sciezka,sizeof(Sciezka)); //katalog Windows'a
ListBox1.Items.Add(Sciezka);
GetSystemDirectory(Sciezka,sizeof(Sciezka)); // katalog systemowy
ListBox1.Items.Add(Sciezka);
GetCurrentDirectory(sizeof(Sciezka),Sciezka); // katalog biezacy
ListBox1.Items.Add(Sciezka);
end;
15. Jak uzyskac informacje o konfiguracji sprzetowej ?
Dodaj komponent TListBox do formy
var Sys:TSystemInfo;
begin
GetSystemInfo(Sys);
with ListBox1.Items,Sys do begin
Add('Architektura procesora : Intel');
Add('Rozmiar strony : '+inttostr(dwPageSize)+' bajtów');
Add('Min. adres aplikacji : '+StrPas(lpMinimumApplicationAddress));
Add('Max. adres aplikacji : '+StrPas(lpMaximumApplicationAddress));
Add('Liczba procesorów : '+inttostr(dwNumberOfProcessors));
Add('Granulacja przydzialu : '+inttostr(dwAllocationGranularity)+' bajtów');
case wProcessorLevel of
3: Add('Poziom procesora : 80386');
4: Add('Poziom procesora : 80486');
5: Add('Poziom procesora : Pentium');
6: Add('Poziom procesora : Pentium Pro');
else Add('Poziom procesora : '+inttostr(wProcessorLevel));
end; end; end;
16. Jak odczytac zmienne srodowiskowe ?
Dodaj komponent TListBox do formy
var Zmienne:PChar;
begin
Zmienne:=GetEnvironmentStrings;
repeat
ListBox1.Items.Add(StrPas(Zmienne));
inc(Zmienne,StrLen(Zmienne)+1);
until Zmienne^=#0;
FreeEnvironmentStrings(Zmienne);
end;
17. Jak rozpoznac czy Windows jest 16-bitowy czy 32-bitowy ?
begin
{$IFDEF WINDOWS}
Form1.Caption:='Windows 16-bitowy';
{$ENDIF}
{$IFDEF WIN32}
Form1.Caption:='Windows 32-bitowy';
{$ENDIF}
end;
18. Jak pobrac sciezki do folderów Windows'a (Fonts, Pulpit, Menu Start ....) ?
Mozna czytac z rejestru Windows'a. Lecz latwiejsza metoda jest funkcja
SHGetSpecjalFolderPath(hwndOnwer: HWND; lpszPath: PChar; nFolder: Integer; fCreate: BOOL): BOOL; stdcall;
uses ShlObj;
function GetP(Folder: Integer): String;
var FilePath: array[0..MAX_PATH] of char;
begin
SHGetSpecialFolderPath(0, FilePath, Folder , False);
Result:=FilePath;
end;
A to wrzuc do zdarzenia np Button1Click
ListBox1.Items.Add('AutoStart '+getp(CSIDL_STARTUP));
ListBox1.Items.Add('Dane aplikacji '+getp(CSIDL_APPDATA));
ListBox1.Items.Add('Kosz'+getp(CSIDL_BITBUCKET));
ListBox1.Items.Add('Ikony dla Panelu Sterowania '+getp(CSIDL_CONTROLS));
ListBox1.Items.Add('Cookies (Internet) '+getp(CSIDL_COOKIES));
ListBox1.Items.Add('Wirtualny pulpit '+getp(CSIDL_DESKTOP));
ListBox1.Items.Add('Fizyczny pulpit '+getp(CSIDL_DESKTOPDIRECTORY));
ListBox1.Items.Add('Mój komputer '+getp(CSIDL_DRIVES));
ListBox1.Items.Add('Ulubione '+getp(CSIDL_FAVORITES));
ListBox1.Items.Add('Czcionki '+getp(CSIDL_FONTS));
ListBox1.Items.Add('Historia (Internet) '+getp(CSIDL_HISTORY));
ListBox1.Items.Add('Wirtualny internet '+getp(CSIDL_INTERNET));
ListBox1.Items.Add('Tymczasowy internet '+getp(CSIDL_INTERNET_CACHE));
ListBox1.Items.Add('Otoczenie sieciowe '+getp(CSIDL_NETHOOD));
ListBox1.Items.Add('Dokumenty '+getp(CSIDL_PERSONAL));
ListBox1.Items.Add('Drukarki '+getp(CSIDL_PRINTERS));
ListBox1.Items.Add('Programy Menu Start '+getp(CSIDL_PROGRAMS));
ListBox1.Items.Add('Ostanio uzywane dokumenty '+getp(CSIDL_RECENT));
ListBox1.Items.Add('Wyslij do... '+getp(CSIDL_SENDTO));
ListBox1.Items.Add('Opcje Menu Start '+getp(CSIDL_STARTMENU));
ListBox1.Items.Add('Wzorce dokumentów '+getp(CSIDL_TEMPLATES));
19. Jak rozpoznac wersje Windows'a ?
Napiszmy oddzielna procedure:
procedure JakiWindows;
var
System : TOsVersionInfo;
begin
System.dwOSVersionInfoSize := SizeOf(System);
GetVersionEx(System);
case System.dwPlatformId of
VER_PLATFORM_WIN32s: Form1.Caption := 'WIN 3.1';
VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS: Form1.Caption := 'WIN 95\98';
VER_PLATFORM_WIN32_NT: Form1.Caption := 'WIN NT';
end;
end;
begin
JakiWindows;
end;
20. Jak uniaktywnic Alt+F4 ?
W onFormCreate wpisz taki kod:
KeyPreview := True;
A procedura na OnKeyDown formy ma miec postac:
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject);
begin
if ((ssAlt in Shift) and (Key = VK_F4)) then
Key := 0;
end;
21. Jak odczytac czas pracy systemu ?
uses mmsystem;
czas := TimeGetTime() div 60000;
Label1.Caption := 'System pracuje przez: ' + IntToStr(czas) + ' min.';
22. Jak wykryc zamykanie Windows ?
{nadpisanie procedury przechwytujacej komunikaty}
private
procedure WndProc(var Message: TMessage);override;
end;
var Form1: TForm1;
implementation
procedure TForm1.WndProc(var Message: TMessage);
begin
{identyfikacja komunikatu zamykania Windows}
if Message.Msg = WM_QUERYENDSESSION then
begin
{tu nalezy wprowadzic akcje np. pozwalajaca na
zamkniecie Windows lub tez nie...}
end;
inherited WndProc(Message);
end;
23. Jak uruchomic jakis plik znajac jego sciezke ... ?
WinExec('X',sw_Normal);
X to sciezka dostepu. sciezka moze byc wzgledna, lub bezwzgledna.
24. Jak tworzyc pliki *.LNK ( skrót na pulpicie i w Menu Start )
uses ShlObj, ActiveX, ComObj, Registry;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var MyObject : IUnknown;
MySLink : IShellLink;
MyPFile : IPersistFile;
FileName : String;
Directory : String;
WFileName : WideString;
MyReg : TRegIniFile;
begin
MyObject:=CreateComObject(CLSID_ShellLink);
MySLink:=MyObject as IShellLink;
MyPFile:=MyObject as IPersistFile;
FileName:='NOTEPAD.EXE';
with MySLink do
begin
SetArguments('C:\AUTOEXEC.BAT');
SetPath(PChar(FileName));
SetWorkingDirectory(PChar(ExtractFilePath(FileName)));
end;
MyReg := TRegIniFile.Create('Software\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Explorer');
// Ponizsze dodaje skrót do desktopu
Directory := MyReg.ReadString('Shell Folders','Desktop','');
// A to do menu Start
Directory := MyReg.ReadString('Shell Folders','Start Menu','')+ '\Microspace';
// CreateDir(Directory);
WFileName := Directory+'\Oglodek.lnk';
MyPFile.Save(PWChar(WFileName),False);
MyReg.Free;
end;
25. Jak odczytac numer seryjny i etykiete dyskietki, dysku
Dla dysku metoda ta podaje tylko numer seryjny partycji. Dla dyskietki wszystko jest OK
var
Bufor : array[0..MAX_PATH] of Char;
MaxCompLength,FileSystemFlags:Integer;
Drive : Char;
Serial : DWORD;
begin
Drive:='A';
GetVolumeInformation(PChar(Drive +
':\'),Bufor,SizeOf(Bufor),@Serial,MaxCompLength,FileSystemFlags,nil,0);
end;
Zmienna Serial posiada numer seryjny dyskietki, a bufor nazwe etykiety.
26. Jak wyswietlic plik pomocy
uses ShellApi;
procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
begin
ShellExecute(Handle, 'open', X', nil, nil, SW_SHOWNORMAL);
end;
Gdzie "X" to sciezka do pliku
27. Jak pobrac ikony z plików *.exe , *.dll itd.
Nalezy skorzstac z funkcji ExtractIcon z modulu ShellApi .
uses ShellApi;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Image1.Picture.Icon.Handle:=ExtractIcon(Hinstance,'c:\windows\system\shell32.dll',32);
end;
28. Jak skasowac katalog
uses FileCtrl;
function DelDir( dir : String ) : Boolean;
procedure DoDeleteDirectory( const dir, path : String; var Result : Boolean );
var SR : TSearchRec;
Found : Integer;
source : String;
begin
if not DirectoryExists( dir ) then
Exit;
source := dir + path;
Found := FindFirst( source+'\*.*', faAnyFile, SR );
try
while (Found = 0) do
begin
if (SR.Name<>'.') and (SR.Name <> '..') then
begin
if (SR.Attr and faDirectory) <> 0 then
begin
DoDeleteDirectory( dir, path+'\'+SR.Name, Result );
end;
else
begin
FileSetAttr( source+'\'+SR.Name, FileGetAttr(source+'\'+SR.Name) and
not (faReadOnly or faHidden) );
if not DeleteFile( source+'\'+SR.Name )
then
result := False;
end;
end;
Found := FindNext( SR );
end;
finally
FindClose(SR);
end;
RemoveDir( source );
end;
begin
DoDeleteDirectory( dir, '', result );
end;
29. Jak kopiowac plik pokazujac postep kopiowania
procedure Copy(CopyFrom,CopyTo : String);
var Source, Dest : TFileStream;
toCopy : Longint;
FBytesCopied,FProcessed : Integer;
const
ChunkSize : Integer = 8192;
begin
FBytesCopied:=0;
try
source := TFileStream.Create( CopyFrom, fmOpenRead or fmShareDenyWrite );
try
Dest := TFileStream.Create( CopyTo, fmCreate );
try
repeat
if (Source.Size-Source.Position) < ChunkSize then
toCopy := Source.Size-Source.Position
else
toCopy := ChunkSize;
Dest.CopyFrom( source, toCopy );
Inc( FBytesCopied, toCopy );
if Source.Size > 0 then
FProcessed := Round(FBytesCopied*100/Source.Size)
else
FProcessed := 0;
Form1.ProgressBar1.Position:=FProcessed;
Application.ProcessMessages;
until Dest.Size = Source.Size;
finally
end;
finally
Dest.Free;
end;
finally
Source.Free;
end;
end;
30. Jak skopiowac, przeniesc, usunac, zmienic nazwe pliku lub katalogu przy pomocy w Func
uses ShellAPI;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Rekord:TSHFileOpStructA;
begin
with Rekord do
begin
Wnd:=Handle;
wFunc:=FO_COPY;
pFrom:='c:\windows\win.ini';
pTo:='c:\win\win.ini';
fFlags:=FOF_NOCONFIRMMKDIR;
end;
if SHFileOperation(Rekord)<>0 then
ShowMessage('Blad')
end;
Parametrem wFunc moga byc
FO_COPY - kopiuje z pFrom do pTo FO_DELETE - kasuje pFrom (pTo jest ignorowane) FO_MOVE - przenosi z pFrom do pTo FO_RENAME - zmienia nazwe z pFrom do pTo
Informacje o parametrach fFlags sa w pomocy Win32 Programmer's Reference pod haslem SHFILEOPSTRUCT
31. Jak zrobic by katalog nie byl dostepny
Wystarczy zmienic nazwe np 'c:\katalog' na 'c:\katalog.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}'.
{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} jest identyfikatorem Panelu Sterowania
uses ShellAPI;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Rekord:TSHFileOpStructA;
begin
with Rekord do
begin
Wnd:=Handle;
wFunc:=FO_RENAME;
pFrom:='c:\katalog';
pTo:='c:\katalog.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}';
end;
if SHFileOperation(Rekord)<>0 then
ShowMessage('Blad')
end;
32. Jak dodac pozycje w Dodaj\Usun programy (Panel Sterowania)?
Nalezy dodac nowy klucz w 'HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall'
W nowym kluczu nalezy dodac Nowa wartosc ciagu o nazwie DisplayName i wartosci odpowiadajacej nazwie aplikacji
oraz dodac Nowa wartosc ciagu o nazwie UninstallString i wartosci odpowiadajacej plikowi do odinstalowania
33. Jak uruchomic np. polecenie DIR ?
WinExec('command.com /c dir',sw_normal);
34. Jak rozpoznac typ napedu ?
procedure TypyNapedu;
var i,typ : Integer;
c,nazwa : String;
begin
for i:=Ord('A') to Ord('Z') do
begin
c:=chr(i)+':\';
typ:=GetDriveType(PChar(c));
case typ of
0: Nazwa:=C+' Nie mozna okreslic typu urzadzenia';
1: Nazwa:=C+' Na urzadzeniu nie istnieje katalog zródlowy';
Drive_Removable: Nazwa:=C+' Dysk wymienny';
Drive_Fixed: Nazwa:=C+' Dysk staly';
Drive_Remote: Nazwa:=C+' Dysk sieciowy';
Drive_Cdrom: Nazwa:=C+' Naped CD-ROM';
Drive_Ramdisk: Nazwa:=C+' Dysk pamieciowy (RAM disk)';
end;
if not ((typ=0) or (typ=1)) then
ListBox1.Items.AddObject(Nazwa, Pointer(i));
end;
end;
35. Jak sprawdzic ile miejsca na dysku zajmuje plik ?
function RozmiarPliku(Nazwa:String):Integer;
var Plik : TSearchRec;
begin
if FindFirst(Nazwa,faAnyFile, Plik) = 0 then RozmiarPliku:=PLik.Size else RozmiarPliku:=0;
FindClose(PLik);
end;
36. Jak wyswietlic liste napedów i rozpoznac ich typ?
Dodaj na forme ListBox i najlepiej bedzie jak zrobimy osobna procedure, która ma wygladac nastepujaco:
procedure JakieDyski;
var i : Integer;
Typ : Integer;
Dysk : String;
Opis : String;
begin
for i := Ord('A') to Ord('Z') do
begin
Dysk := Chr(i) + ':\';
Typ := GetDriveType(PChar(Dysk));
case Typ of
0: Opis := Dysk + ' Nie mozna okreslic typu urzadzenia';
1: Opis := Dysk + ' Na urzadzeniu nie ma katalog zródlowego';
Drive_Removable: Opis := Dysk + ' Dysk wymienny';
Drive_Fixed: Opis := Dysk + ' Dysk staly';
Drive_Remote: Opis := Dysk + ' Dysk sieciowy';
Drive_Cdrom: Opis := Dysk + ' CD-ROM';
Drive_Ramdisk: Opis := Dysk + ' Dysk pamieciowy (RAM disk)';
end;
if (Typ <> 0) and (Typ <> 1) then
Form1.ListBox1.Items.Add(Opis);
end;
37.
Nalezy zmienic obsluge klawisza Enter w kazdym z komponentów. Przykladowy kod:
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if Key=#13 then
begin
Perform(wm_NextDlgCtl,0,0);
Key:=#0;
end;
end;
Do kazdego komponentu TEdit nalezy podstawic powyzsza procedure jako obsluge zdarzenia OnKeyPress.Mozna to zrobic klikajac na formie z wcisnietym klawiszem Shift na kazdym komponencie TEdit a nastepnie w okienku ObjectInspector klikajac podwójnie na polu OnKeyPress (w okienku nie bedzie widoczna nazwa komponentu). Lub mozna zrobic to tak:
procedure TForm1.FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
if (Key=VK_RETURN) and ([ssCtrl,ssShift]*Shift=[]) then
Perform(WM_NEXTDLGCTL,0,0);
end;
Dodatkowo ustawiamy wlasciwosc formy KeyPreview na True. Wtedy Enter dziala jak Tab na calej formie a nie tylko wybranych kontrolkach.
38. Jak w Delphi wykryc wejscie i wyjscie myszki w obszar przycisku?
Ten problem pojawia sie najczesciej przy pisaniu wlasnych komponentów i najprosciej rozwiazac go wlasnie piszac komponent. Ponizej podaje deklaracje przykladowego komponentu wykorzystujacego komunikaty cm_MouseEnter i cm_MouseLeave generowane przez Delphi do sprawdzenia pozycji myszki:
unit Button1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;
type
TMyButton = class(TButton)
protected
FMouseOver, FMouseOut : TNotifyEvent;
procedure CMMouseEnter(var Message:TMessage);message cm_MouseEnter;
procedure CMMouseLeave(var Message:TMessage);message cm_MouseLeave;
published
property OnMouseOver: TNotifyEvent read FMouseOver write FMouseOver;
property OnMouseOut: TNotifyEvent read FMouseOut write FMouseOut;
end;
procedure Register;
implementation
procedure TMyButton.CMMouseEnter(var Message:TMessage);
begin
if Assigned(FMouseOver)then OnMouseOver(Self);
Message.Result:=1;
end;
procedure TMyButton.CMMouseLeave(var Message:TMessage);
begin
if Assigned(FMouseOut)then OnMouseOut(Self);
Message.Result:=1;
end;
procedure Register;
begin
RegisterComponents('T-1000', [TMyButton]);
end;
Po dodaniu komponentu do palety mozemy juz z niego korzystac.
39. Jaki najprosciej usunac plik ?
Deletefile('sciezka');
40. Jak najprosciej utworzyc folder ?
CreateDirectory('c:\katalog', nil);
// lub
MkDir('c:\katalog');
41. Jak sprawdzic czy plik istnieje ?
if FileExists('c:\program.exe')
then
begin
ShowMessage('Plik istnieje'); // gdy plik istnieje
end
else
begin
ShowMessage('Plik nie istnieje'); // gdy plik nie istnieje
end;
42. Jak wykryc litere CD-ROM-u ?
function DetectCD: string;
var Drive : char;
DrivesCD : string;
Begin
DrivesCD:='';
For Drive:='a' to 'z' do
If GetDriveType(PChar(Drive+':\'))=DRIVE_CDROM
Then DrivesCD:=DrivesCD+Drive;
Result:=DrivesCD;
End;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Drives : string;
I : integer;
Begin
Memo1.Clear;
Drives:=DetectCD;
For I:=1 to Length(Drives) do
Memo1.Lines.Add(Drives[I]+':\');
End;
43. Jak uruchomic plik exe z parametrami ?
if ParamCount > 0 then
if ParamStr(1) = '/abc' then //jezeli pierwszy parametr to "/abc"
begin
ShowMessage('Wykonano polecenie parametru');
end;
44. Jak sformatowac dysk bez pytania ?
Najlatwiej jest zrobic to za posrednictwem malutkiego pliku wsadowego. Plik ten powinien nazywac sie XXX.bat a jego kod przedstawia sie nastepujaca:
echo off
Echo T|Format c: >nul
Exit
Blik ten najprosciej stworzyc w systemowym notatniku. Aby uruchomic go z poziomu delphi wystarczy taki fragment kodu:
WinExec('XXX.bat',sw_Normal);
45. Jak zrobic tlo gradientowe ?
Trzeba narysowac duzo prostokatów zmieniajac im kolor. Np.:
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
const stala=100;
var x : Integer;
Color : TColor;
begin
for x:=0 to stala-1 do
with Canvas do
begin
Color:=RGB(0,0,Round(50+205*(x/stala)));
Brush.Color:=Color;
Pen.Color:=Color;
Rectangle(0,Round(ClientHeight*(x/stala)),
ClientWidth,Round(ClientHeight*((x+1)/stala)));
end;
end;
Aby wszystko bylo w porzadku przy zmianie rozmiarów okna nalezy wpisac ponizszy kawalek kodu
procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject); begin Invalidate; end;
46. Jak zmienic ikone mojego programu ?
Aby zmienic ikone wlasnego programu nalezy z menu wybrac project/options... a nastepnie w load icon nalezy podac sciezke ikony która ma byc umieszczona jako ikona programu.
47. Jak programowo zmienic rozdzielczosc ekranu ?
Wykorzystuje sie do tego celu funkcje ChangeDisplaySettings
procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
var Mode : TDeviceMode;
S : String;
begin with Mode do
begin
dmSize:=SizeOf(Mode);
dmBitsPerPel:=16;
dmPelsWidth:=800;
dmPelsHeight:=600;
dmFields:=DM_PELSWIDTH+DM_PELSHEIGHT;
end;
case ChangeDisplaySettings(Mode,0) of
DISP_CHANGE_SUCCESSFUL:S:='Operacja przebiegla pomyslnie';
DISP_CHANGE_RESTART:S:='Aby zmiany odniosly skutek nalezy zrestartowac systi';
DISP_CHANGE_BADFLAGS:S:='Bledne pole dmFields';
DISP_CHANGE_FAILED:S:='Blad podczas ustawiania trybu';
DISP_CHANGE_BADMODE:S:='Ten tryb nie jest obslugiwany';
DISP_CHANGE_NOTUPDATED:S:='Rejestr nie zostal zaktualizowany';
else S:='Nieznany kod wyniku';
end;
ShowMessage(S);
end;
48. Jak zmierzyc dlugosc string'a w pikselach ?
Uzywamy funkcji TCanvas.TextWidth('Jaroslaw Szulc') , która przyjmuje wartosc dlugosci.
49. Jak pobrac ikony z plików *.exe , *.dll itd.
Nalezy skorzstac z funkcji ExtractIcon z modulu ShellApi .
uses ShellApi;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Image1.Picture.Icon.Handle:=ExtractIcon(Hinstance,'c:\windows\system\shell32.dll',32);
end;
50. Jak rysowac po pulpicie ?
Wystarczy uzywac pulpitu jako Canvas.
Funkcja GetDesktopWindow zwraca uchwyt pulpitu.
Canvas.Handle:=GetWindowDC(GetDesktopWindow);
//tutaj uzywamy funkcji Canvas'a do rysowania
//a teraz zwalniamy uchwyt
ReleaseDC(GetDesktopWindow,Canvas.Handle);
51. Jak za pomoca Delphi wlaczyc i wylaczyc monitor ?
SendMessage(Application.Handle,wm_SysCommand,SC_MonitorPower,1);
//wylaczenie monitora
SendMessage(Application.Handle,wm_SysCommand,SC_MonitorPower,-1);
//wlaczenie monitora
52. Jak uzywac w swojej aplikacji innych kursorów ?
Screen.Cursors[numer_kursora]:=LoadCursorFromFile('nazwa_pliku');
Form1.Cursor:=numer_kursora;
numer_kursora jest dowolna liczba calkowita wieksza od 0 lub mniejsza od -20.
53. Jak wyswietlic obrazek z rozszerzeniem *.jpg ?
Do listy modulów uses dodaj slowo jpeg.
Image.Picture.LoadFromFile('C:\image.jpg');
54. Jak ustawic wygaszacz ekranu na brak ?
SystemParametersInfo(SPI_SETSCREENSAVEACTIVE, Word(False), nil, 0);
Aby przywrócic poprzednie ustawienia
SystemParametersInfo(SPI_SETSCREENSAVEACTIVE, Word(True), nil, 0);
55. Jak zmienic ksztalt formy i komponentów ?
procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
begin
SetWindowRgn(Handle,CreateRoundRectRgn(0,0,width,height,50,50),true);
//tworzy forme bardziej zaokraglona
end;
SetWindowRgn(Handle,CreateEllipticRgn(0, 0, Width, Height), True); //tworzy z formy elipse
Funkcja CreatePolygonRgn(.......) tworzy bardziej zlozone ksztalty
Zamiast uchwytu do formy ( Handle ) mozesz wykorzystac uchwyt do innych komponentow np. Button1.Handle
56. Jak odczytac ikone skojarzona z rozszerzeniem ?
uses ShellAPi;
var sfi : PShFileInfo;
begin
GetMem( sfi, sizeof(TShFileInfo) );
try
shGetFileInfo( PChar('sciezka_i_nazwa_pliku'), 0, sfi^, sizeof(TShFileInfo), shgfi_sysiconindex or shgfi_icon or shgfi_smallicon);
Form1.Icon.Handle:=sfi.hIcon;
finally
FreeMem(sfi);
end;
end;
57. Jak ladowac bitmape z zasobów ?
Uzywa sie takiego kodu:
Image1.Picture.Bitmap.LoadFromResourceName(HInstance,'Nazwa_zasobu');
58. Jak odczytac dostepne czcionki
Memo1.Lines := Screen.Fonts;
59. Jak zmienic ustawienia czcionki na wybrane w TFontDialog ?
FontDialog1.Execute;
Memo1.Font := FontDialog1.Font;
60. Jak zmienic tapete Windows ?
var s : string;
s:='trójkaty.bmp';
SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER,0,PChar(s),SPIF_UPDATEINIFILE Or SPIF_SENDWININICHANGE);
61. Jak wlaczyc wygaszacz ekranu ?
SendMessage(Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_SCREENSAVE, 0);
62. Jak uzyskac efekt przesuwania okregu ?
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var R:TRect; i:integer;
begin
r.top:=0;
r.Left:=0;
r.Right:=paintbox1.Width;
r.Bottom:=paintbox1.Height;
for i:=0 to 500 do
begin
Canvas.brush.Style:=bsSolid;
Canvas.brush.color:=clsilver;
Canvas.fillrect(r);
Canvas.ellipse(i,100,i+100,200);
end;
end;
63. Jak wyswietlic na plótnie bitmape ?
var Obrazek : TBitmap;
begin
Obrazek := TBitmap.Create;
Obrazek.LoadFromFile('lewo.bmp');
Canvas.Draw(0,0, Obrazek);
Obrazek.Free;
64. Jak wyswietlic na plótnie bitmape o zmienionych rozmiarach ?
var Obrazek : TBitmap;
begin
Obrazek := TBitmap.Create;
Obrazek.LoadFromFile('lewo.bmp');
Canvas.StretchDraw(Rect(0, 0, 50, 50), Obrazek);
Obrazek.Free;
end;
65. Jak wczytac do komponentu TImage obrazek ze schowka ?
Uses Clipbrd;
if Clipboard().HasFormat(CF_BITMAP) = true then begin Image1.Picture.Bitmap.LoadFromClipboardFormat (CF_BITMAP, Clipboard().GetAsHandle(CF_BITMAP), 0);
end;
66. Jak uzyskac zrzut ekranu i zapisac go do pliku ?
Ponizsza funkcja spelnia nastepujace zadania:
1. zapisuje rzut ekranu do pliku *.bmp, jesli nazwa zostanie przekazana jako jeden z parametrów
- bitmapa bedzie miala rozmiary równe aktualnej rozdzielczosci ekranu,
2. ww. bitmape rysuje na docelowym TCanvas w okreslonym prostokacie,
3. zwraca bitmape z obrazem ekranu jako rezultat funkcji.
function SaveScreen(const FileName: String; L, T, H, W: Integer; PaintToCanvas: TCanvas): TBitmap;
var DeskTop: TCanvas;
begin try
{ tworzymy canvas roboczy }
DeskTop := TCanvas.Create;
{ przechwycenie uchwytu do ekranu }
DeskTop.Handle := GetWindowDC ( GetDesktopWindow );
{ tworzenie bitmapy }
Result := TBitmap.Create;
Result.Width := Screen.Width;
Result.Height := Screen.Height;
{ kopiowanie }
Result.Canvas.CopyRect (Rect(0, 0, Screen.Width, Screen.Height), DeskTop,
Rect (0, 0, Screen.Width, Screen.Height));
{ zapisz do pliku }
if FileName <> '' then
try
Result.SaveToFile( FileName );
except
{ tutaj pokazac informacje ze nie udalo sie zapisac }
{ zrzutu do pliku }
end;
{ namaluj na docelowym Canvas'ie w okreslonym prostokacie }
if PaintToCanvas <> nil then
PaintToCanvas.StretchDraw(Rect(L, T, W, H), Result );
finally
{ ostatecznie zwalniamy zasoby tymczasowego canvasu }
DeskTop.Free;
end
end;
67. Jak przekonwertowac ikone na bitmape ?
Ponizej przedstawiam dwie funkcje sluzace do konwersji ikony na bitmape. Druga funkcja jest
podana poniwaz daje prosta mozliwosc odwrócenia kierunku konwersji jesli tylko ktos ma takie
potrzeby.
function GetIcoAsBMP(FileName: String): TBitmap;
var ico : TIcon;
begin
ico := TIcon.Create;
Result := TBitmap.Create;
try
ico.LoadFromFile( FileName );
Result.Width := ico.Width;
Result.Height:= ico.Height;
Result.Canvas.Draw(0, 0, ico);
finally
ico.Free;
end;
end;
function GetIcoAsBMP_II(FileName: String): TBitmap;
var ico : TIcon;
img : TImageList;
begin
ico := TIcon.Create;
img := TImageList.Create(nil);
Result := TBitmap.Create;
try
ico.LoadFromFile( FileName );
img.Width := ico.Width;
img.Height := ico.Height;
img.AddIcon( ico );
img.GetBitmap(0, Result);
finally
ico.Free;
img.Free;
end;
end;
68. Jak wydrukowac bitmape ?
Powod dla ktorego ten kod znalazl sie na tej stronie jest prosty i niezwykle rzeczowy; jest to jedyny sposob drukowania bitmap jaki nie powoduje bledu a sprawdzilem juz:
Printer.Canvas.Draw(), Printer.Canvas.StretchDraw(), Printer.Canvas.CopyRect() i wszystkie predzej czy pozniej powodowaly blad programu i jego zamkniecie.
procedure PrintBitmap(Bitmap: TBitmap; X, Y: Integer);
var Info : PBitmapInfo;
InfoSize : Integer;
Image : Pointer;
ImageSize : Longint;
begin
with Bitmap do
begin
GetDIBSizes(Handle, InfoSize, ImageSize);
Info := AllocMem(InfoSize);{MemAlloc dla Delphi 1}
try
Image := AllocMem(ImageSize);{MemAlloc dla Delphi 1}
try
GetDIB(Handle, Palette, Info^, Image^);
with Info^.bmiHeader do
StretchDIBits(Printer.Canvas.Handle, X, Y, Width, Height, 0, 0, biWidth, biHeight, Image, Info^,
DIB_RGB_COLORS, SRCCOPY);
finally
FreeMem(Image, ImageSize);
end;
finally
FreeMem(Info, InfoSize);
end;
end;
end;
69. Jak rysowac po obiekcie typu TPanel ?
ponizszy modul (komponent) pozwala rysowac na Canvas'ie obiektu pochodnego od TPanel oraz pozostawia mozliwosc powrotu do oryginalnego wygladu TPanel, a dodatkowa zaleta jest to, ze ma on zdarzenie OnPaint.
unit CanvPanel;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, ExtCtrls;
type
TCanvPanel = class(TPanel)
private
{ Private declarations }
FOnPaint: TNotifyEvent;
FUsePanelStyle: Boolean;
protected
{ Protected declarations }
procedure Paint; override;
procedure SetUsePanelStyle(Value: Boolean);
public
{ Public declarations }
property Canvas;
published
{ Published declarations }
property OnPaint: TNotifyEvent read FOnPaint write FOnPaint;
property UsePanelStyle: Boolean read FUsePanelStyle write SetUsePanelStyle;
end;
procedure Register;
implementation
procedure TCanvPanel.Paint;
begin
{ta procedura zostala zmieniona (poprawiona) od momentu pierwszej publikacji!}
if FUsePanelStyle then inherited Paint;
if Assigned(FOnPaint) then FOnPaint(Self);
end;
procedure TCanvPanel.SetUsePanelStyle(Value: Boolean);
begin
FUsePanelStyle := Value;
RePaint;
end;
procedure Register;
begin
RegisterComponents('Freeware', [TCanvPanel]);
end;
end.
70. Jak dynamicznie tworzyc obiekty wizualne ?
Dynamiczne tworzenie obiektów w Delphi, to wielka wygoda jednak bardzo wiele osób ma z tym problem - dodam ze problem jest zawsze z tym samym, brakujaca jedna linijka kodu! Dodatkowo podaje przyklad jak identyfikowac obiekty tworzone dynamicznie.
type
TForm2 = class(TForm)
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
{np. tu mozna zdeklarowac procedure obslugi klikniecia}
procedure Klik(Sender: TObject);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Etykieta : TLabel;
begin
Etykieta := TLabel.Create(Self);
Etykieta.Width := 100;
Etykieta.Height := 25;
Etykieta.Left := 10;
Etykieta.Top := 10;
Etykieta.Color := clBlue;
Etykieta.Font.Color := clWhite;
Etykieta.Tag := 100;
Etykieta.Caption := 'TLabel stworzony dynamicznie';
{przypisanie obslugi zdarzenia OnClick
- w czasie przypisywania procedury NIE podaje sie jej parametrow}
Etykieta.OnClick := Klik;
{i tu jest najwazniejsza jedna linijka(!),
czyli nadanie wlasciwosci Parent}
Etykieta.Parent := Form1;
end;
end;
procedure TForm1.Klik(Sender: TObject);
begin
case TControl(Sender).Tag of
100: ShowMessage('Kliknieto etykiete stworzona dynamicznie!');
else
ShowMessage('Kliknieto inny obiekt');
end;
end;
Uwaga techniczna: powyzsza procedura jest analogiczna dla niemal wszystkich obiektow wizualnych! - najwyzej trzeba podac wiecej parametrów startowych, ale pojawienie sie kontrolki na ekranie zalezy (ostatecznie) od wlasciwosci Parent.
71. Jak zrobic najszybszy zrzut ekranu ?
Oto fragment kodu, który robi wiele malych zrzutów, a nastepnie wyswietla w postacji itmapy:
const cTileSize = 50;
function TForm1.GetScreenShot: TBitmap;
var X, Y, XS, YS : Integer;
Locked : Boolean;
Canvas : TCanvas;
R : TRect;
begin
Result := TBitmap.Create;
Result.Width := Screen.Width;
Result.Height := Screen.Height;
Canvas := TCanvas.Create;
Canvas.Handle := GetDC(0);
Locked := Canvas.TryLock;
try
XS := Pred(Screen.Width div cTileSize);
if Screen.Width mod cTileSize > 0 then
Inc(XS);
YS := Pred(Screen.Height div cTileSize);
if Screen.Height mod cTileSize > 0 then
Inc(YS);
for X := 0 to XS do
for Y := 0 to YS do
begin
R := Rect(
X * cTileSize, Y * cTileSize, Succ(X) * cTileSize,
Succ(Y) * cTileSize);
Result.Canvas.CopyRect(R, Canvas, R);
end;
finally
if Locked then
Canvas.Unlock;
ReleaseDC(0, Canvas.Handle);
Canvas.Free;
end;
end;
72. Jak pobrac z systemu aktualna godzine ?
TimeToStr(Time);
73. Jak pobrac z systemu aktualna date ?
DateToStr(Date);
74. Jak wywolac okienko do zmiany daty i czasu ?
uses ShellApi
ShellExecute(Handle, 'open', 'control.exe', 'timedate.cpl', '', SW_SHOW);
75. Jak uzyskac date i czas, np. modyfikacji, pliku ?
W zwiazku z tym, ze Delphi nie daje bezposredniej funkcji zwracajacej date i czas dostepu do pliku ponizszy kod upraszcza sprawe.
function GetFileDateTime(FileName: String): TDateTime;
var Istnieje : Integer;
Czas : Integer;
FT : TFileTime;
SR : TSearchRec;
begin
Result := 0;
Istnieje := FindFirst(FileName, faAnyFile, SR);
if Istnieje = 0 then
begin
FileTimeToLocalFileTime(SR.FindData.ftLastWriteTime, FT);
FileTimeToDosDateTime(FT, LongRec(Czas).Hi, LongRec(Czas).Lo);
Result := FileDateToDateTime(Czas);
end;
FindClose( SR );
end;
76. Jak zmienic format daty i/lub czasu tylko(!) dla naszej Aplikacji ?
{wylacz polaczenie system-aplikacja odnosnie zmian dokonywanych w Panelu Sterowania}
Application.UpdateFormatSettings := False;
{ ustaw wlasne formaty na których bedzie pracowac twoja aplikacja }
ShortDateFormat := 'yyyy-MM-dd';
LongDateFormat := 'yyyy-MMMM-dd';
{ uniezaleznij sis od ustawien godzin np. typu "12:00 PM"
co moze powodowac wiele bledów przy przenoszeniu aplikacji }
ShortTimeFormat := 'hh:mm:ss';
LongTimeFormat := 'hh:mm:ss';
{ ale zeby dokladniej widziec o co tutaj chodzi mozna zrobic tak:
LongTimeFormat := '"GODZINA: " hh:mm:ss'; }
77. Jak odczytac czas pracy systemu ?
uses mmsystem;
czas := TimeGetTime() div 60000;
Label1.Caption := 'System pracuje przez: ' + IntToStr(czas) + ' min.';
78. Jak wydrukowac bitmape ?
Powod dla ktorego ten kod znalazl sie na tej stronie jest prosty i niezwykle rzeczowy; jest to jedyny sposob drukowania bitmap jaki nie powoduje bledu a sprawdzilem juz:
Printer.Canvas.Draw(), Printer.Canvas.StretchDraw(), Printer.Canvas.CopyRect() i wszystkie predzej czy pozniej powodowaly blad programu i jego zamkniecie.
procedure PrintBitmap(Bitmap: TBitmap; X, Y: Integer);
var Info : PBitmapInfo;
InfoSize : Integer;
Image : Pointer;
ImageSize : Longint;
begin
with Bitmap do
begin
GetDIBSizes(Handle, InfoSize, ImageSize);
Info := AllocMem(InfoSize);{MemAlloc dla Delphi 1}
try
Image := AllocMem(ImageSize);{MemAlloc dla Delphi 1}
try
GetDIB(Handle, Palette, Info^, Image^);
with Info^.bmiHeader do
StretchDIBits(Printer.Canvas.Handle, X, Y, Width, Height, 0, 0, biWidth, biHeight, Image, Info^,
DIB_RGB_COLORS, SRCCOPY);
finally
FreeMem(Image, ImageSize);
end;
finally
FreeMem(Info, InfoSize);
end;
end;
end;
79. Jak najprosciej odtworzyc dzwiek WAV ?
uses mmsystem;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
SndPlaySound('C:\WINDOWS\MEDIA\TADA.WAV', snd_ASync);
end;
80. Jak odegrac dzwiek bledu ?
Najprosciej bedzie uzyc beepera. Wprawdzie pojawilo sie duzo komponentów zastepujacych beeper, ale my uzyjemy standardowego systemowego beepu. A to bardzo prosta procedura:
beep;
81. Jak odegrac muzyczke startowa systemu ?
Oto najprostrza funkcji:
PlaySound('SystemStart', 0, SND_SYNC);
82. Jak zmienic glosnosc dzwieków WAV ?
uses MMSystem;
procedure SetWavVolume(Lewy,Prawy:Byte);
begin
waveOutSetVolume(WAVE_MAPPER, Integer((Lewy shl 24) or (Prawy shl ));
end;
83. Jak ustawic glosnosc dla CD ?
uses MMSystem;
procedure SetCDVolume(Lewy,Prawy:Byte);
begin
auxSetVolume(0, Integer((Lewy shl 24) or (Prawy shl ));
end;
84. Jak ustawic glosnosc dla MIDI ?
uses MMSystem;
procedure SetMIDIVolume(Lewy,Prawy:Byte);
begin
MidiOutSetVolume(0, Integer((Lewy shl 24) or (Prawy shl ));
end;
85. Jak symulowac nacisniecie klawisza klawiatury ?
Na formie powinien byc komponent TEdit i TButton
type
TKomunikatLista = class(TList)
public
destructor Destroy; override;
end;
var KomIlosc : word ;
Hook : Integer;
Komunikat : TEventMsg;
KomunikatLista : TKomunikatLista ;
destructor TKomunikatLista.Destroy;
var i: word;
begin
for i := 0 to Count-1 do
Dispose(PEventMsg(Items[i]));
inherited Destroy;
end;
procedure ZrobKomunikat(Klawisz: byte; Komun: Cardinal);
var Kom: PEventMsg;
begin
New(Kom);
with Kom^ do begin
message := Komun;
paramL := Klawisz;
paramH := MapVirtualKey(Klawisz, 0);
time := GetTickCount;
hwnd := 0;
end;
KomunikatLista.Add(Kom);
end;
function Play(Code: integer; wParam, lParam: Longint): Longint; stdcall;
begin
case Code of
hc_Skip: begin
inc(KomIlosc);
if KomunikatLista.Count<=KomIlosc then begin
UnhookWindowsHookEx(Hook);
KomunikatLista.Free; end
else
Komunikat := TEventMsg(KomunikatLista.Items[KomIlosc]^);
Result := 0;
end;
hc_GetNext: begin
PEventMsg(lParam)^ := Komunikat;
Result := 0
end
else
Result := CallNextHookEx(Hook, Code, wParam, lParam);
end;
end;
procedure Push(s:string);
var x:integer;
begin
KomunikatLista:=TKomunikatLista.Create;
for x:=1 to Length(s) do begin
ZrobKomunikat(vkKeyScan(s[x]), wm_KeyDown);
ZrobKomunikat(vkKeyScan(s[x]), wm_KeyUp);
KomIlosc := 0;
end;
Komunikat:=TEventMsg(KomunikatLista.Items[0]^);
Hook:=SetWindowsHookEx(wh_JournalPlayback, Play, hInstance, 0);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Edit1.SetFocus;
Push('symulacja');
end;
86. Jak przechwycic klawiature ?
Forma powinna zawierac komponent TMemo
var Hook : Integer; MessageBuffer : TEventMsg;
function Play(Code: integer; wParam, lParam: Longint): Longint; stdcall;
begin
case Code of
HC_ACTION: begin
MessageBuffer:=PEventMsg(lParam)^;
if MessageBuffer.message=wm_KeyDown then begin
Form1.Memo1.Text:=Form1.Memo1.Text+chr(MessageBuffer.paraml);
Result:=0;
end;
end;
else begin
Result := CallNextHookEx(Hook, Code, wParam, lParam);
end;
end;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Hook:=SetWindowsHookEx(wh_journalrecord,play,HInstance,0);
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
UnHookWindowsHookEx(Hook);
end;
87. Jak zawiesic dzialanie klawiatury ?
uses ShellApi;
ShellExecute(Handle,'open','rundll32','keyboard,disable',nil,SW_SHOWNORMAL);
88. Jak zmienic ustawienia klawiatury ?
SystemParametersInfo(SPI_SETKEYBOARDSPEED,100,nil,0);
{czestotliwosc powtarzania ,zamiast 100 przedzial ( 0 .. 255 )
mozna podac inna wartosc, poczatkowe ustawienia 255(najszybciej}
SystemParametersInfo(SPI_SETKEYBOARDDELAY,3,nil,0); //opóznienie powtarzania {wartosc poczatkowa rózna jest 0 (najmniej) (przedzial 0 .. 3)}
89. Jakie sa podstawowe wirtualne kody klawiszy ?
Kod klawisza: Nazwa klawisza:
VK_RETURN - Enter
VK_SPACE - Spacja
VK_ESC - Esc
VK_SHIFT - Shift
VK_CONTROL - Ctrl
VK_MENU - Alt
VK_TAB - Tab
VK_BACK - Backspace
VK_INSERT - Insert
VK_HOME - Home
VK_PRIOR - Page Up
VK_DELETE - Delete
VK_END - End
VK_NEXT - Page Down
VK_0 ... VK_9 - 0-9
VK_NUMPAD0 ... VK_NUMPAD9 - Numeryczne 0-9
VK_A ... VK_Z - Litery od A do Z
VK_F1 ... VK_F12 - F1-F12
VK_DIVIDE - Dzielenie
VK_MULTIPLY - Mnozenie
VK_SUBTRACT - Odejmowanie
VK_ADD - Dodawanie
90. Jak sprawdzic czy klawisze Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, Insert sa wlaczone ?
function IsKeyToggled( VirtKey: Integer): Boolean;
begin
Result := (GetKeyState( VirtKey ) and $0001) <> 0;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
chkCaps.Checked := IsKeyToggled( VK_CAPITAL );
chkNum.Checked := IsKeyToggled( VK_NUMLOCK );
chkScroll.Checked := IsKeyToggled( VK_SCROLL );
chkIns.Checked := IsKeyToggled( VK_INSERT );
end;
91. Jak sa rodzaje Delphi ?
Jak narazie pojawily sie nastepujace wersje :
Delphi 1.0 , Delphi 1.02 , Delphi 2.0 , Delphi 3.0 , Delphi 4.0 , Delphi 4.0 SP1 , Delphi 5.0 - Desktop, Professional, Enterprise, Client/Server, Standard, Development, Delphi 6.0 Professional, Enterprise, Client/Server.
92. Jak w Delphi 4 uzywac polskich liter ?
Nalezy w rejestrze systemu w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Borland\Delphi\4.0\Editor\Options dodac nowa wartosc ciagu o nazwie NoCtrlAltKeys z wartoscia 1
Mozna do tego uzyc programu Regedit lub zrobic to za pomoca Delphi
uses Registry;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var Rejestr:TRegistry;
begin
Rejestr:=TRegistry.Create;
Rejestr.OpenKey('Software\Borland\Delphi\4.0\Editor\Options',True);
Rejestr.WriteString('NoCtrlAltKeys','1');
Rejestr.Free;
end;
93. Jak przekompilowac teksty dbconsts.int (katalog ...DELPHI\DOC) aby podczas bledów na bazach danych pokazywany byl komunikat w jezyku polskim ?
Z katalogu LIB skasuj plik dbconsts.dcu (lub zmien jego nazwe np. na dbconsts.dc_) . Nastepnie przekopiuj plik dbconsts.int z katalogu DOC do LIB i zamien nazwe na dbconsts.pas.
94. Jak rozpoznac wersje Delphi ?
begin
{$IFDEF VER80}
Form1.Caption:='Delphi 1';
{$ENDIF}
{$IFDEF VER90}
Form1.Caption:='Delphi 2';
{$ENDIF}
{$IFDEF VER100}
Form1.Caption:='Delphi 3';
{$ENDIF}
{$IFDEF VER120}
Form1.Caption:='Delphi 4';
{$ENDIF}
end;
95. Jak odtwarzac pliki *.wav i *.mid ?
const
FElementName='sciezka_i_nazwa_pliku_z_rozszerzeniem_wav_lub_mid';
var FFlags : Longint;
FError : Longint;
MCIOpened : Boolean;
FDeviceID : Word;
FFrames : Longint;
function Length: Longint;
var StatusParm: TMCI_Status_Parms;
begin
FFlags := mci_Wait or mci_Status_Item;
StatusParm.dwItem := mci_Status_Length;
FError := mciSendCommand( FDeviceID, mci_Status, FFlags,
Longint(@StatusParm));
Result := StatusParm.dwReturn;
end;
procedure Open;
var OpenParm: TMCI_Open_Parms;
begin
OpenParm.dwCallback := 0;
OpenParm.lpstrElementName := PChar(FElementName);
FFlags := mci_Open_Element;
OpenParm.dwCallback := Form1.Handle;
FError := mciSendCommand(0, mci_Open, FFlags, Longint(@OpenParm));
begin
MCIOpened := True;
FDeviceID := OpenParm.wDeviceID;
FFrames := Length div 10;
end;
end;
procedure Play;
var PlayParm: TMCI_Play_Parms;
begin
FFlags := mci_Notify;
PlayParm.dwCallback := Form1.Handle;
FError := mciSendCommand( FDeviceID, mci_Play, FFlags, Longint(@PlayParm));
end;
procedure Rewind;
var SeekParm : TMCI_Seek_Parms;
RFlags : Longint;
begin
RFlags := mci_Wait or mci_Seek_To_Start;
mciSendCommand( FDeviceID, mci_Seek, RFlags, Longint(@SeekParm));
end;
procedure Stop;
var GenParm: TMCI_Generic_Parms;
begin
FFlags:= mci_Notify;
GenParm.dwCallback := Form1.Handle;
FError := mciSendCommand( FDeviceID, mci_Stop, FFlags, Longint(@GenParm));
end;
procedure Close;
var GenParm: TMCI_Generic_Parms;
begin
FFlags := mci_Notify;
GenParm.dwCallback := Form1.Handle;
FError := mciSendCommand( FDeviceID, mci_Close, FFlags, Longint(@GenParm));
end;
Przed odtwarzaniem pliku nalezy uzyc procedury Open.
Aby zaczac odsluchiwanie trzeba uzyc procedury Play.
Stop powoduje zatrzymanie odgrywanego fragmentu, ponowne uzycie Start powoduje dalsze odtwarzanie pliku od miejsca w którym sie zatrzymalo.
Aby odtworzyc plik od poczatku nalezy uzyc procedury Rewind a nastepnie Play.
Po zakonczeniu odsluchiwania pliku nalezy uzyc procedury Close.
96. Jak odtwarzac animacje AVI na pelnym ekranie ?
Wielokrotnie przewija sie problem jak zmusic MediaPlayer'a do odtwarzania animacji na pelnym ekranie tak jak czyni to Odtwarzacz Windows czy inne programy przechodzace w tryb pelnoekranowy - nie wykorzystujac okna bez obramowania, pokazanego nad wszystkimi innymi, poniewaz takie rozwiazanie wiekszosci osób nie satysfakcjonuje. Zatem ponizej przedstawiam przyklad jak to sie robi
MediaPlayer1.FileName := 'c:\capture.avi';
{ najpierw otwieramy TMediaPlayer }
MediaPlayer1.Open;
{ przypisanie dla Display wartosci "nil" zmusza
TMediaPlayer do utworzenia wlasnego okna }
MediaPlayer1.Display := nil;
{ okno ma byc pelnoekranowe }
MediaPlayer1.DisplayRect := Rect(0,0, Screen.Width, Screen.Height);
{ i w koncu rozpoczynamy odtwarzanie }
MediaPlayer1.Play;
97. Jak uzywac w swojej aplikacji innych kursorów ?
Screen.Cursors[numer_kursora]:=LoadCursorFromFile('nazwa_pliku');
Form1.Cursor:=numer_kursora;
numer_kursora jest dowolna liczba calkowita wieksza od 0 lub mniejsza od -20.
98. Jak zamienic przyciski myszy ?
SwapMouseButton(True); Aby przywrócic przyciski myszy nalezy podac parametr False
99. Jak ustawic polozenie kursora myszy na ekranie ?
SetCursorPos(0,0); // ustawia kursor w pozycji 0x0 czyli w prawym górnym rogu
100. Jak ograniczyc obszar po którym moze poruszac sie mysz ?
var Obszar:TRect;
begin
Obszar.Top:=0;
Obszar.Left:=0;
Obszar.Right:=20;
Obszar.Bottom:=20;
ClipCursor(@Obszar);
end;
101. Jak zawiesic dzialanie myszki ?
uses ShellApi;
ShellExecute(Handle,'open','rundll32','mouse,disable',nil,SW_SHOWNORMAL);
Aby przywrócic dzialanie myszki nalezy ponownie uruchomic system Windows
102. Jak pobrac lub ustawic predkosc dwukrotnego klikniecia mysza ?
SetDoubleCliktime(10); Standardowo 500 osiagalne równiez poprzez parametr 0
Funkcja GetDoubleClickTime zwraca aktualne ustawienie
103. Jak schowac i pokazac kursor myszy ?
ShowCursor(False);
ShowCursor(True);
104. Jak przesuwac komponenty za pomoca myszy ?
Przyklad dla komponentu TButton. Trzeba obsluzyc dwa zdarzenia : OnMouseMove i OnMouseDown;
type
TForm1 = class(TForm)
public
poz,poz2:TPoint;
end;
procedure TForm1.Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,Y: Integer);
begin
if ssLeft in Shift then begin
GetCursorPos(poz2);
Button1.Left:=Button1.left+(poz2.x-poz.x);
Button1.Top:=Button1.Top+(poz2.y-poz.y);
GetCursorPos(poz);
end;
end;
procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
GetCursorPos(poz);
end;
105. Jak odczytac kursor z pliku zasobów ?
Screen.Cursors[1]:=LoadCursor(hInstance,'NAZWAKURSORA');
Screen.Cursor:=1;
106. Jak odczytac polozenie myszy na ekranie ?
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Pozycja: TPoint;
begin
GetCursorPos(Pozycja);
Form1.Caption := IntToStr(Pozycja.X) + 'x' + IntToStr(Pozycja.Y);
end;
107. Operacje na oknach
ShowWindow(Handle,SW_HIDE); // ukrywanie aplikacji
ShowWindow(Handle,SW_SHOW); // pokazywanie ukrytej aplikacji
ShowWindow(Handle,SW_MAXIMIZE); // maksymilizacja okna
ShowWindow(Handle,SW_MINIMIZE); // minimalizacja okna
108. Jak zrobic liste otwartych okien w systemie ?
Na formie nalezy dodac komponent Memo oraz Button
function EnumChildProc(uchwyt:Hwnd;P:pointer):boolean;stdcall;
var winname,cname:array[0..144]of char;
begin
result:=true;
getwindowtext(uchwyt,winname,144);
getclassname(uchwyt,cname,144);
Form1.Memo1.Lines.Append('POTOMEK: TEXT:'+strpas(winname)+' KLASA:
'+strpas(cname)+' '+IntToStr(uchwyt));
end;
function EnumWindowProc(uchwyt:HWnd;P:Pointer):boolean;stdcall;
var winname,cname:array[0..144]of char;
begin
result:=true;
getwindowtext(uchwyt,winname,144);
getclassname(uchwyt,cname,144);
Form1.Memo1.Lines.Append('OKNO: TEXT:'+strpas(winname)+' KLASA:
'+strpas(cname)+' '+IntToStr(uchwyt));
enumchildwindows(uchwyt,@enumchildproc,0);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);
begin
EnumWindows(@enumwindowproc,0);
end;
109. Jak poustawiac okna obok siebie (tile) ?
var Obszar:TRect;
begin
Obszar.Top:=0;
Obszar.Left:=0;
Obszar.Right:=640;
Obszar.Bottom:=480;
TileWindows(GetDesktopWindow,MDITILE_HORIZONTAL,@Obszar,0,NIL);
end;
Drugim parametrem funkcji TileWindows moze byc MDITILE_VERTICAL
110. Jak poustawiac okna jedno pod drugim (cascade) ?
var Obszar:TRect;
begin
Obszar.Top:=0;
Obszar.Left:=0;
Obszar.Right:=640;
Obszar.Bottom:=480;
CascadeWindows(GetDesktopWindow,MDITILE_SKIPDISABLED,,@Obszar,0,NIL);
end;
111. Jak zmienic nazwe dowolnego okna (Caption) ?
SetWindowText(Handle,'Nowa nazwa');
112. Jak wyswietlic okno prowadzania danych tekstowych ?
Nalezy uzyc funkcji InputBox:
Label1.Caption := InputBox('Okno z danymi','Wprowadz cos','');
// 1 Parametr: Caption okna
// 2 Parametr: Tekst zachecajacy
// 3 Parametr: Domyslny lancuch w polu edycyjnym
113. Jak zrobic systemowego About'a ?
I kolejny raz odwolujemy sie do moduly ShelApi. Dodaj go do uses i na klikniecie guzika w pisz taki oto kod:
ShellAbout(Form1.Handle, 'Program', 'Jest OK', Application.Icon.handle);
// 1 Parametr: Uchwyt okna
// 2 Parametr: Nazwa programu
// 3 Parametr: Tekst
// 4 Parametr: Uchwyt ikony naszej aplikacji
114. Jak wysunac i wsunac szuflade CD-ROM'u ?
uses mmsystem;
mciSendString('Set cdaudio door open wait',nil,0,handle); // wysuniecie
mciSendString('Set cdaudio door closed wait',nil,0,handle); // wsuniecie
115. Jak otworzyc i zamknac naped CDROM o dowolnej literze ?
Ponizsza procedura otwiera/zamyka szuflade napedu CD w oparciu o podane parametry, co pozwala na wybranie napedu jesli sa dwa lub wiecej w danym komputerze.
uses MMSystem;
procedure OpenCloseCD(Drive: String; OpenCD: Boolean);
var OpenParm: TMCI_Open_Parms;
begin
OpenParm.dwCallback := 0;
OpenParm.lpstrDeviceType := 'CDAudio';
OpenParm.lpstrElementName := PChar(Drive); {Drive musi byc w formacie "X:"}
if OpenCD then
begin {Otwieranie szuflady}
mciSendCommand(0, MCI_OPEN, MCI_OPEN_ELEMENT or MCI_OPEN_TYPE, Longin
(@OpenParm));
mciSendCommand(OpenParm.wDeviceID, MCI_SET, MCI_SET_DOOR_OPEN, 0);
end
else
begin {zamykanie szuflady}
mciSendCommand(0, MCI_OPEN, MCI_OPEN_ELEMENT or MCI_OPEN_TYPE, Longin
(@OpenParm));
mciSendCommand(OpenParm.wDeviceID, MCI_SET, MCI_SET_DOOR_CLOSED, 0);
end; {zamykanie MCI, bez tego kolejna próba otwarcia/zamkniecia szuflady zakonczylaby sie
niepowodzeniem! }
mciSendCommand(OpenParm.wDeviceID, MCI_CLOSE, MCI_NOTIFY, Longint(@OpenParm));
OpenCD := not OpenCD;
end;
116. Jak zamienic wartosc Hex na Integer ?
function HexToInt(S : String) : Integer;
function HTI(C : Char) : Integer;
begin
if Ord(UpCase(c)) in [65..70] then result:=Ord(UpCase(C))-55 else
result:=StrToInt(C);
end;
var x:integer;
begin
result:=0;
for x:=0 to length(s)-1 do
result:=(result+HTI(s[length(s)-x])*round(intpower(16,x)));
end;
117. Jak odwolac sie do konkretnego znaku w String'u ?
Nic prostrzego. Trzeba po prostu String'a potraktowac jak tablice Char'ów. Np.:
Form1.Caption := Jakis_String[4];
118. Jak zrobic systemowego About'a ?
I kolejny raz odwolujemy sie do moduly ShelApi. Dodaj go do uses i na klikniecie guzika w pisz taki oto kod:
ShellAbout(Form1.Handle, 'Program', 'Jest OK', Application.Icon.handle);
// 1 Parametr: Uchwyt okna
// 2 Parametr: Nazwa programu
// 3 Parametr: Tekst
// 4 Parametr: Uchwyt ikony naszej aplikacji
119. Jak zapisac String do obiektów pochodzacych od TStream ?
Ponizej przedstawione jest kilka wariantów zapisywania zmiennej typu String do strumienia. Procedury sa maksymalnie uproszczone, a ich mnogosc wynika z faktu, ze chcialem ukazac kilka wariantów radzenia sobie z tym zadaniem. Wszystkie procedury zapisuja string do pliku w celu ukazania czy dana procedura rzeczywiscie dziala.
procedure SaveStringToFile_I(FileName, S: String);
var Plik: TFileStream;
begin
Plik := TFileStream.Create(FileName, fmCreate );
Plik.Write( Pointer(S)^, Length(S) );
Plik.Free;
end;
procedure SaveStringToFile_II(FileName, S: String);
var Plik: TMemoryStream; Str: TStringStream;
begin
Plik := TMemoryStream.Create;
Str := TStringStream.Create( S );
Plik.CopyFrom( Str, Length( S ) );
Plik.SaveToFile( FileName );
Plik.Free;
Str.Free;
end;
procedure SaveStringToFile_III(FileName, S: String);
var Plik: TMemoryStream;
begin
Plik := TMemoryStream.Create;
Plik.WriteBuffer( PChar( S )^, Length( S ) );
Plik.SaveToFile( FileName );
Plik.Free;
end;
procedure SaveStringToFile_IV(FileName, S: String);
var Plik: TMemoryStream; i: integer;
begin
Plik := TMemoryStream.Create;
Plik.SetSize( Plik.Size + Length(S) );
for i := 1 to Length(S) do
Plik.WriteBuffer( S[i], 1 );
Plik.SaveToFile( FileName );
Plik.Free;
end;
Uwaga techniczna: Przy korzystaniu ze strumieni nalezy zawsze pamietac o odpowiednim pozycjonowaniu "kursora" w strumieniu. Wszystkie operacje typu read, write zmieniaja aktualna pozycje, a zawsze zapisuja/czytaja od aktualnej pozycji, czyli jesli cos nie dziala sprawdz wlasciwosc Position.
120. Jak dokonac konwersji krótkiej nazwy pliku na dluga ?
Nie jest to moze najkrótsze rozwiazanie tego problemu, ale na pewno dziala.
function GetLongFileName(FileName: String): String;
var SearchRec : TSearchRec;
begin
if SysUtils.FindFirst(FileName, faAnyFile, SearchRec) = 0 then
begin
Result := SearchRec.FindData.CFileName;
Delete(FileName, LastDelimiter('\', FileName), 259);
while SysUtils.FindFirst(FileName, faAnyFile, SearchRec) = 0 do
begin
Result := StrPas(SearchRec.FindData.CFileName) + '\' + Result;
Delete(FileName, LastDelimiter('\', FileName), 1000);
end;
Result := FileName + '\' + Result;
end
else
begin
Result := '';
MessageBox(Handle, 'ERROREK', 'Plik nie istnieje!', 4;
end;
SysUtils.FindClose(SearchRec);
end;
Uwaga techniczna: nie wiem czy funkcja GetFullPathName jest do tego samego, ale moje proby jej wykorzystania doprowadzily do niczego, wiec trzeba bylo to rozwiazac inaczej.
121. Jak wykonac jakas procedure podczas pierwszego uruchaminia ?
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var Reg : TRegistry; KeyExists : Boolean;
begin
Reg := TRegistry.Create;
try
KeyExists := Reg.OpenKey('Software\RegApp', False); // otworz klucz
if not KeyExists then
begin
//kod wykonywany przy pierwszym uruchomieniu
end;
finally
Reg.Free;
end;
end;
122. Jak skasowac wartosc z rejestru ?
uses Registry;
var Rejestr : TRegistry;
begin
Rejestr:=TRegistry.Create;
Rejestr.OpenKey('Nazwa klucza w którym jest wartosc do skasowania jezeli
jest w innej galezi niz HKEY_CURRENT_USER nalezy zmienic RootKey',False);
Rejestr.DeleteValue('Nazwa wartosci do skasowania');
Rejestr.Free;
end;
123. Jak odczytac wartosc binarna z rejestru ?
O ile z odczytem wartosci typu String i Integer nie powininno byc problemu, o tyle odczyt wartosci binarnej moze przyniesc troche problemów - ponizsza procedura zalatwi ta sprawe.
uses Registry;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Rejestr : TRegistry;
Buff : array [0..4096] of Char;
x, i : Integer;
begin
Rejestr := TRegistry.Create;
Rejestr.RootKey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
Rejestr.OpenKey('Config', False);
i := Rejestr.ReadBinaryData('Jardo', Buff, SizeOf(Buff));
Edit1.Text := '';
Edit2.Text := '';
for x := 0 to i-1 do
begin
{hexowo - tak przedstawiane sa dane w edytorze rejestru}
Edit1.Text := Edit1.Text + ' ' + IntToHex( Ord(Buff[x]), 2 );
{tekstowo - tak rowniez, ale tylko w trybie edycji}
Edit2.Text := Edit2.text + Buff[x];
end;
Rejestr.Free;
end;
Lub mozna to zrobic w ten sposób:
uses Registry;
var Rejestr : TRegistry;
Zmienna : Integer;
begin
Rejestr:=TRegistry.Create;
Rejestr.OpenKey('Nazwa klucza w którym jest wartosc binarna',False);
Rejestr.ReadBinary('Nazwa wartosci',Zmienna,SizeOf(Zmienna));
Rejestr.Free;
end;
124. Jak skopiowac tekst do schowka (clipboard) ?
uses clipbrd;
Aby skopiowac tekst wystarczy
ClipBoard.AsText:='W
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

06-04-2018 22:35
http://piciu1902.c
t8.pl/

29-03-2018 00:22
1.1. &#1043;&#1088;&#1086;
&#1084;&#1072;&#1076;
&#1089;&#1100;&#1082;
&#1072; &#1086;&#1088;&#1075;
&#1072;&#1085;&#1110;
&#1079;&#1

24-03-2018 16:26
guest test post bbcode <a href="http://guestt
esttststs.com/"
Chytryhtml</a> http://guesttestts
tsts.com/ simple

24-03-2018 14:05
potawatomi casino <a href="https://onlin
ecasinoplay24.com&q
uot Chytryfree casino slots online</a> <a href=" https://onlinecasi
noplay24

23-03-2018 00:15
http://dkjshye7s63
2.com There are actually a number of particulars like that to take into consideration. That is a great point to deliver up. I offer the ideas above as common inspiration but clearl

Licznik
38,820,710 unikalne wizyty